Bogserbåt Hector

Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasens ekipagekompani två bogserbåtar som med mycket god manöverförmåga var och en eller tillsammans kan assistera fartyget. HMS Hector är verksam i Karlskrona och framförs av första sjötransportplutonen och HMS Hercules är verksam i Berga och Muskö och framförs av andra sjötransportplutonen.

bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.
bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Bogserfartygen har så kallad azimuth stern drive-funktion, ASD vilken innebär att fartygen har propellrar som kan rotera runt oberoende av varandra vilket ger fartygen en väldigt god manöverförmåga.

Bogserbåtarna har rejäl dragkapacitet och kan assistera, förhala och bogsera ett fartyg i ett hamnområde eller genom trånga passager men även ute till havs.

De moderna fartygen används också för en mängd andra uppgifter och den moderna konstruktionen innebär en förhållandevis bekväm arbetsmiljö för besättningarna.

Exempel på uppgifter fartygen löser:

Bogsering och förhalning i hamnområde

Bogsering till sjöss (långförhalning)

Transport av farligt gods

Målbogsering vid artilleriskjutning

Stuvningsplats på däck för 20´container

Brandbekämpning med vattenkanon (1200kbm/h)

Prov- och försöksverksamhet

Bärga lätt torped

Sjöarbeten

Isbrytning