Blanketter FIHM

Blanketter inom Försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvarsområde, till exempel anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Budgetunderlag

Försvarsmakten lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. I underlaget redovisar Försvarsmakten sin uppfattning om vilken verksamhet som ska...

Doktrin

Försvarsmaktens doktrin består av militärstrategisk doktrin, doktrin för gemensamma operationer samt doktrintilläggen ledning, logistik,...

Flyghinderanmälan

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till...

Handböcker

Som hjälp i Försvarsmaktens verksamhet finns handböcker. Här publiceras ett urval av dessa.

Hållbarhetsredovisning

Försvarsmakten ger årligen ut en hållbarhetsredovisning där den hållbarhetsverksamhet som genomförts under det gångna året redovisas. Försvarsmaktens...

Lagrum

Här presenteras föreskrifter som har kungjorts i Försvarets författningssamling (FFS) och allmänna råd i som har kungjorts i Försvarsmaktens allmänna...

Miljöprövningar

Samråd och tillståndsansökningar för miljöprövningar.

Offentlig privat samverkan – OPS

Denna strategi beskriver tillvägagångssättet för att maximera nyttan med offentlig privat samverkan (OPS) i Försvarsmakten. Syftet är enkelt, ökad...

Operationella publikationer för militär luftfart

För den militära luftfarten i Försvarsmakten finns bestämmelser i Reglemente Ledning av militär luftfart ( R LML) och operationella dokument för...

Perspektivplanering

Försvarsmaktens årsrapport från perspektivplaneringen.

Policydokument

Försvarsmaktens handlingsplaner och policydokument, till exempel drogpolicy, miljöpolicy och marknadsplan.

Publikationer och böcker

Försvarsmaktens publikationer och böcker, till exempel Försvarsmakten i fickformat.

Reglemente verksamhetssäkerhet - SäkR

Reglemente verksamhetssäkerhet gäller för all personal anställd i Försvarsmakten, aspiranter och pliktpersonal, Hemvärnets personal och personal ur de...

Reglementen

Ett reglemente är en bindande och beskrivande bestämmelse för hur en verksamhet ska genomföras inom Försvarsmakten. Reglementet kan även ange ett...

Regler för militär luftfart

Försvarsmaktens föreskrift om militär luftfart FFS 2019:10 tillsammans med tillämpningsbestämmelser och SE-EMAR bildar regler för militär luftfart.

Regler för militär sjöfart

Regler för militär sjöfart (RMS) ska tillämpas på örlogsfartyg och dykerisystem. Regler för det militära sjösäkerhetssystemet (RMS-S) ska tillämpas...

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet får Försvarsmakten förutsättningarna för sin verksamhet från regeringen.

Remissblanketter

Nedan finns olika blanketter tillgängliga för att underlätta och påskynda handläggningsprocessen hos Försvarsmakten.

Samrådsärenden

Just nu finns inga aktuella samrådsärenden.

Årsredovisningar

Försvarsmakten lämnar varje år en årsredovisning till regeringen. I den redovisas vilken verksamhet som genomförts under året och vad den har kostat.

ÖB:s tal och debattartiklar

Viktigare tal och debattartiklar från överbefälhavaren.