Mobila CBRN-analyslaboratorier

Mobila CBRN-analyslaboratorier erbjuder rörliga förband möjligheten att utföra avancerade analyser på plats i det kontaminerade området.

Interiör från B-laboriatoriet.
Interiör från B-laboriatoriet.
Interiör från B-laboratoriet. Foto: Försvarsmakten

Det mobila CBRN-laboratoriet för fältanalys utgörs av tre separata laboratorier för C-, B- respektive RN-analys. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Laboratorierna har tagits fram för att användas vid Försvarsmaktens nationella och internationella insatser, som samhällsstöd vid omfattande olyckor och katastrofer samt som stöd vid humanitära hjälpinsatser. Utrustningen kan analysera jord-, luft-, vatten-, vegetations- och avstrykningsprover. De unika säkerhetsbänkarna ger säker provhantering.

Laboratoriernas analysförmåga överensstämmer till stor del med vad som beskrivs för mobila laboratorier inom Nato.

Laboratorierna är byggda på 20-fots containerplattformar. De är inredda med grundinstallation och laboratorieinredning avsedd för två personer. För att skydda datorer och laboratorieutrustning är containerplattformens konstruktion samt dörrar utformade så att man erhåller ett skydd för elektromagnetisk puls (EMP). CBRN-laboratorierna kan transporteras på väg, järnväg, med fartyg och flyg.