Säkerhetsskyddade upphandlingar

Företag (leverantörer) som vill leverera en vara, tjänst eller byggentreprenad till Försvarsmakten kan i vissa fall komma att behöva teckna ett säkerhetsskyddsavtal eller en säkerhetsskyddsöverenskommelse för att det ska bli möjligt.

Ett säkerhetsskyddsavtal eller en säkerhetsskyddsöverenskommelse tecknas vid de tillfällen då leverantören behöver ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet eller
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att kunna genomföra sitt uppdrag enligt sitt affärsavtal.

Syftet med att teckna säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse är att reglera skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och skyddet av den säkerhetskänsliga verksamheten i övrigt.

Med säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Det är Försvarsmakten som bedömer vilka åtgärder som behöver vidtas i varje enskilt fall.