C-stridsdräkt 08

Enheter som tvingas operera under hot om en kemisk attack, eller efter att en sådan har inträffat, kan få tillfälligt skydd av C-stridsdräkt 08.

C-stridsdräkt 90K

På en plats där fienden använt kemiska stridsmedel (C-stridsmedel) kan trupp fortsätta agera med hjälp av C-stridsdräkt 90K.

CBRN-detekteringsfordon

Kemiska stridsmedel är lömska och ofta svåra att identifiera, men med hjälp av CBRN-detekteringsfordon 05 kan förband skyddas och andra enheter varnas...

Detekteringsinstrument AP2CE

Med hjälp av C-detekteringsinstrumentet AP2CE har soldater en handenhet för att identifiera om ett område är kontaminerat av C-stridsmedel.

CAM, C-detekteringsinstrumentet CAM

Detekteringsinstrumentet CAM

Detekteringsinstrumentet CAM ger marktrupper möjlighet att identifiera nervgas och senapsgas i fält.

Dosimeter 61

Den enskilde soldaten kan kontrollera vilken strålning han eller hon personligen utsätts för genom dosimeter 61, en personlig strålningsmätare som...

Intensimeter 25

Med Intensimeter 25 kan förband upptäcka joniserande strålning som gamma- och betastrålning.

Intensimeter 27

Trupp kan med Intensimeter 27 enkelt mäta mängden alfa-, beta- och gammastrålning i omgivningen.

Lightweight Chemical Detector (LCD)

Lightweight Chemical Detector (LCD) kan bäras av soldater för att upptäcka kemiska stridsmedel eller toxiska industrikemikalier, eller för att undvika...

Mobila CBRN-analyslaboratorier

Mobila CBRN-analyslaboratorier erbjuder rörliga förband möjligheten att utföra avancerade analyser på plats i det kontaminerade området.

Personlig skyddsutrustning 90

Personlig skyddsutrustning 90 B/S ger den enskilde soldaten verktyg för att skydda sig mot kemiska stridsmedel, och bekämpa dess effekter.

Provtagningsutrustning

För att bekräfta om ett område har kontaminerats av biologiska eller kemiska stridsämnen används denna provtagningsutrustning, som kan ge svar direkt...

RAID

Tack vare RAID kan förband upptäcka om det förekommer kemiska stridsmedel eller giftiga industrikemikalier i luften i ett område.

Saneringsutrustning 06/S

Med hjälp av den mobila saneringsutrustning 06/S kan förband sanera både personal och utrustning medan de är kvar i fält.

Skyddsmask 90

Medarbetare som riskerar att utsättas för kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel kan skydda ansikte och luftvägar med skyddsmask...

Transportemballage CBRN

Prover av CBRN-material måste kunna transporteras på ett säkert sätt till ett laboratorium för analys utan risk för läckage eller spridning på vägen...