Försvarsmaktens värdegrund

Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Basic Safety/Sjöverkanstålighet.
Basic Safety/Sjöverkanstålighet.
Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Värdegrunden hjälper Försvarsmaktens medarbetare att fatta rätt beslut även i svåra situationer. Den ligger också till grund för de etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder som gäller för alla medarbetare.

Värdegrunden förtydligas i tre värdeord: öppenhet, resultat och ansvar, och är något som varje medarbetare ska leva efter såväl i som utanför tjänsten.

Öppenhet 

Försvarsmaktens medarbetare löser sina uppgifter tillsammans. Det ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker organisationen, minskar osäkerheten och ökar kvaliteten.

Verksamheten kräver att medarbetarna är flexibla för att kunna möta nya situationer. De är därför tränade i att vara kreativa och ta egna initiativ.

Alla delar av organisationen har förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer och respekterar kulturella och religiösa skillnader. I militära operationer är det en avgörande förutsättning för att de ska vara trovärdiga.

Alla som bidrar till Försvarsmaktens verksamhet – oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder – känner sig välkomnade och respekterade.

Resultat 

Inom Försvarsmakten drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet.

Medarbetarnas omdömesförmåga grundar sig på Försvarsmaktens värdegrund och relevant yrkesexpertis. Var och en är uppriktig och tydlig i sättet att kommunicera.

Att lösa uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Risker i verksamheten beaktas alltid. Organisationen hushåller med resurser och medarbetarna behandlar varandra med respekt.

Ansvar

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget. Var och en som är en del i att lösa en uppgift tar ansvar för resultatet. Att beslut, order och regler respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat.

Ansvar handlar också om att Försvarsmaktens medarbetare bryr sig om varandra och sig själva. De värnar om den fysiska och mentala hälsan och därmed säkerheten i uppdragen. Samtliga Försvarsmaktsanställda tar aktivt avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger.