Visionen

Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning.

Soldater i vit snödräkt tittar in mot kameran, vita maskeringsnät och timmerstaplar i bakgrunden.
Soldater i vit snödräkt tittar in mot kameran, vita maskeringsnät och timmerstaplar i bakgrunden.
Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Vår militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp. Varje medarbetares unika kompetens och förmåga är därför avgörande.

Orden bakom visionen

Tröskeleffekt

Tröskeleffekten är kärnan i ett starkare försvar, som möter varje hot och klarar varje utmaning. Den militära tröskeln ska verka avhållande och få en potentiell angripare att noga överväga riskerna med att angripa vårt land.

Genom att öva ofta och mycket, inte minst tillsammans med andra, stärker vi tröskeleffekten och ger den trovärdighet. För att en tröskel ska vara effektiv måste den både vara trovärdig och synlig. Därför måste Sveriges militära försvar verka synligt och den avhållande förmågan vara tydlig.

I kombination med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel ska tröskeln förebygga och motverka viljan att angripa Sverige, vår integritet och våra intressen. Kränkningar av det svenska territoriet ska tidigt upptäckas och avvisas.

Den militära tröskeln består ytterst av vår förmåga till väpnad strid med krigsförband som har rätt förmågor, hög krigsduglighet och hög tillgänglighet.

Tillgänglighet

Krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och samövade och med kort varsel kunna organiseras för att möta ett angrepp.
Våra krigsförband ska vara rätt utbildade samt tilldelas tillräcklig och anpassad materiel. Dessutom ska mobilisering i större förband och tillsammans med andra kontinuerligt övas.

Tillgänglighet handlar om att hela tiden upprätthålla rätt förmåga i den snabba, komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska omvärld vi befinner oss i. En grundläggande faktor för tillgänglighet är att Försvarsmakten attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller relevant kompetens.

Tillsammans

Samarbete och samverkan med andra – internationellt och nationellt – ökar vår totala förmåga att verka avhållande mot angrepp. Tillsammans med andra länders försvarsmakter och organisationer genomför krigsförbanden därför övningar och militära operationer i Sverige och utomlands.

För att öka Sveriges totala försvarsförmåga stärks också våra samarbeten nationellt. Vi samarbetar med andra myndigheter och det civila samhället för att stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner.
Försvarsmakten ska inte bara försvara Sveriges värden utan också spegla samhället. Det innebär att vi är en modern, jämställd och inkluderande organisation. Alla stridskrafter, förband, enskilda anställda och frivilliga måste verka tillsammans utifrån sina unika kompetenser för att öka vår totala förmåga och fullgöra vårt uppdrag

Trovärdighet

Ett trovärdigt försvar är en förutsättning för att driva och hävda Sveriges säkerhetspolitik. Att agera trovärdigt är en förutsättning för att Försvarsmakten ska vinna respekt i omvärlden och förtroende hos sina uppdragsgivare, anställda och frivilliga.

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att säkerställa landets oberoende och självständighet. Att ha förmåga att hävda vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna hävda sin säkerhet.

Det trovärdiga försvaret bygger på att vi upprätthåller en tröskel med hög tillgänglighet och god uthållighet. Trovärdighet bygger förtroende och handlar i det långa loppet om att förväntningar och resultat sammanfaller. Både trovärdighet och förtroende stärks då medborgarnas, omvärldens, våra anställda och frivilligas förväntningar överensstämmer med hur vi faktiskt agerar.

Tillväxt

Krigsorganisationen ska tillväxa med fler verkansförband och därmed öka uthålligheten. Taktik och stridsteknik utvecklas för att ytterligare öka vår operativa effekt.