Gruppbefäl, soldater och sjömän

Gruppbefäl, soldater och sjömän är militär personal som inte har officersutbildning.

Sjöman på fartyg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Soldater och sjömän

Menig är den lägsta militära graden och den har värnpliktiga under sin grundutbildning. Meniga befordras i regel till menig 1:a klass efter godkänd grundutbildning. Gradbeteckningen för menig 1:a klass kan variera beroende på hur många år man har haft graden. Efter det tredje, det femte, och det sjunde tjänstgöringsåret byter menig 1:a klass gradbeteckning. Gradbeteckningen blir då menig 1:a klass följt av antalet år i tjänst, tre, fem respektive sju år.

Gruppbefäl

Gruppbefäl kallas befäl som inte är officerare eller specialistofficerare. De för befälet över grupper, mindre militära enheter om cirka åtta personer.

Gruppbefäl kan ha två grader, korpral eller sergeant. Korpral är den lägre av graderna, och det är den lägsta befälsgraden i Försvarsmakten. Efter minst ett års tjänstgöring kan korpraler befordras och då får de graden sergeant.

Gruppbefälsgrader får även de som utbildas för att anställas som yrkes- eller reservofficerare (officersaspiranter). Under det första året av utbildningen får officersaspiranterna graden vicekorpral. Under det andra året blir officersaspiranterna korpraler och under det tredje och sista året får de graden sergeant.

gradbeteckningar gruppbefäl, soldater och sjömän