Jämställdhet och jämlikhet

Försvarsmakten bedriver ett systematiskt och brett arbete för att öka jämställdheten och jämlikheten inom myndigheten.

Försvarsmakten försvarar Sverige och våra demokratiska värden. Jämställdhet och jämlikhet ingår i dessa värden och därför bedriver Försvarsmakten ett systematiskt och brett arbete för att öka jämställdheten och jämlikheten inom myndigheten, och med jämställdhet i militära operationer. Men det sker också för att utveckla en allt starkare organisation, för ett kraftfullt försvar av Sverige.

Försvarsmakten är enligt Diskrimineringslagen ålagd att arbeta med systematiskt jämlikhetsarbete, vilket är det uppdrag, den metod och arbetssätt som myndigheten ska tillämpa för att arbeta främjande och förebyggande mot ovälkommet beteende och olika former av diskriminering.

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet hjälper oss att rekrytera och behålla medarbetare, det bygger folkförankring och ökar förtroendet för myndigheten och gör vår civillägesbild mer komplett i militära operationer.

Kort sagt gör det oss starkare.

Jämställdhetsanalys föregår beslut

Arbetet med jämställdhet styrs i stor utsträckning av uppdrag i regleringsbrev, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. För att få in ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten arbetar vi med jämställdhetsintegrering.

Det innebär att en jämställdhetsanalys görs innan beslut fattas, inom alla områden och på alla nivåer i organisationen. Detta för att säkerställa att beslut som fattas har tagit hänsyn till om och hur de påverkar jämställdhetsaspekter.

Vi arbetar också förebyggande mot diskriminering och trakasserier, och har rutiner för de fall då sådant inträffar. Det förebyggande arbetet handlar om att verka för jämställda och jämlika arbetsförhållanden, löner, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheten att förena arbete med föräldraskap.

Vi arbetar även med att öka andelen kvinnor i Försvarsmakten vilket innebär att vi bland annat sprider kunskap om vad utbildning, engagemang samt anställning och/eller officerskarriär innebär i Försvarsmakten, bedriver mentorskapsprogram och successionsplanering.

FN-resolutioner vägleder

Internationellt och nationellt vägleds vi av ett antal FN-resolutioner i vårt arbete inom jämställdhet och jämlikhet. Dessa är framför allt resolution 1 325 om kvinnor, fred och säkerhet, och även resolution 1 820 om konfliktrelaterat sexuellt våld.

I Sverige styrs myndighetens arbete via regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och även i Förordning med instruktion till Försvarsmakten. Även om myndigheten inte alltid direkt berörs har vi goda möjligheter att koppla vårt internationella arbete till den feministiska utrikespolitiken, utrikesdeklarationer samt i allt högre grad även till FN:s hållbarhetsmål.

Innehållet i resolutionerna berör tre områden, samt återbyggnadsfas efter konflikt och även krishantering. De huvudsakliga områdena är:

  • Kvinnors meningsfulla deltagande i arbete för att lösa konflikter
  • Skydd av kvinnor, män, flickor och pojkar (bland annat från konfliktrelaterad sexuellt våld)
  • Konfliktförebyggande arbete

Nordiskt samarbete för jämställdhet

Försvarsmakten arbetar internationellt och regionalt med jämställdhet via Nordic Centre for Gender in Military Operations. Centret är placerat vid Livgardet och är ett nordiskt samarbete som etablerats via försvarssamarbetet Nordefco. Det utgör även ett så kallat Department Head – ett kompetenscentra för ett sakområde – för Nato. Via centret utbildas bland annat högre chefer, Gender Advisors och centret stödjer också insatsförberedande utbildning.

Försvarsmakten ingår i samverkansrådet. Samverkansrådet är ett rådgivande organ för Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Plikt- och prövningsverket, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt samt Totalförsvarets forskningsinstitut i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och diskriminering.