Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Arctic Challenge Exercise 2019

Under perioden 22 maj till 4 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Sverige är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2019, ACE 19, genomförs för fjärde gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

Fotmarsch. Fotpatrull. Core Battalion ur NBG genomförde v522 en övning på Bornholm.
Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlad...

Årets upplaga av marinövningen Baltops är till ända och de både systerfartygen HMS Karlstad och HMS Nyköping har återigen förtöjt i örlogshamnen i Karlskrona. Sverige var en av 18 deltagande nationer under årets övning. Totalt medverkade omkring 12 000 soldater och sjömän, 40 örlogsfartyg och ungefär lika många stridsflyg och helikoptrar.
Baltops 20

Den multinationella marina övningen Baltops (Baltic operations) syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

Armens jägarbataljon genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk.
Cold Response 2020

Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e jägarbataljonen i Arvidsjaur som genomför sin krigsförbandsövning inom ramen för Cold Response.

UPPSALA 20130424
Personalen i Responce Cell Air
 i Uppsala levererar spelunderlaget till det fiktiva luftkriget
Combined Joint Staff Exercise

Combined Joint Staff Exercise (CJSE 19) är en ledningsträningsövning som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Flygvapenövning 2019

Fredagen den 22 mars startar årets flygvapenövning i norra Sverige och nordvästra Finland. Flygvapenövningen är en övning för svenska luftstridskrafter att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige. Finskt stridsflyg och helikoptrar kommer att öva som en del av det svenska luftförsvaret.

Helikopterplattan på Sahlgrenska Universitetsjukhus i Göteborg under övning Liv 2018.
Katastrofövning Liv 19

Liv 19 övar förmågan att hantera ett stort masskadeutfall i Borås och Sjuhäradsområdet. Södra Älvsborgs sjukhus övas på att ta emot, prioritera och omhänderta cirka 100 skadade personer på kort tid.

Korvetter av Visbyklass till sjöss i Hanöbukten under våren 2020.
Marina funktionsövningar

Under två veckor, i slutet av augusti och början av september, övar marinen till sjöss med fokus på luftförsvar (strid mot flyghot) och ytstrid (strid mot andra fartyg).

Northern Coasts 2019

Northern Coast (NOCO), är en av de största årliga militärövningarna i Östersjöområdet med marint fokus med huvudmålsättning att träna mindre enheter i trånga farvatten.

Northern Wind

Northern Wind är den svenska arméövningen som genomförs i Norrbotten i mars 2019. Under Northern Wind övas nationellt försvar och övningen ger Sverige en ökad förmåga att lösa stridsuppgifter i brigads ram med underställda utländska förband. Eftersom övningen genomförs i norra Sverige under vinterförhållanden ger den även de deltagande förbanden en ökad vinterförmåga.

Swedec EOD Exercise

Varje år i maj genomför Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, övningen SEE (Swedec EOD Exercise). Det är en ammunitions- och minröjningsövning med syftet att öva Försvarsmaktens EOD-grupper, Polisens bombgrupper och personal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ammunitionsröjning.

Swenex 20

Mellan den 11-21 maj 2020 genomförs marinövningen Swenex 20 (Swedish Naval Exercise). I övningen deltar större delen av den svenska marinen. Den utgör marinens ersättning för den uppskjutna försvarsmaktsövningen Aurora 20. Samtidigt som Försvarsmakten stödjer samhället med den nu pågående pandemin är Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla beredskap och säkerhet viktig för tryggheten i landet och stabiliteten i närområdet.

Svensk- finsk pansarvärnsomgång i Älvdalen inför övningen Trident Juncture 18.
Trident Juncture 18

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.

Ubåtsjaktövning
Ubåtsjaktövning på Västkusten

Mellan 18-25 mars 2020 övar stora delar av marinen ubåtsjakt på västkusten. Från svenska marinen ingår ett 30-tal större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 700 personer i övningen

Vintersol 2020

Övningen genomförs i huvudsak på Bodens södra och Kusträsk skjutfält i Bodens kommun, samt på Lomben och Orrträsk skjutfält i Kalix kommun. Deltagande förband är delar ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Helikopterflottilje...

Våreld 20

När Försvarsmaktsövningen Aurora, som skulle genomförts i Skåne och Blekinge, blev framflyttad fick förbanden planera om för en lokal slutövning på hemorten. I övning Våreld deltar Skaraborgs regemente, Trängregementet, Livregementets husarer och en liten del från Ledningsregementet.