Intern tillsyn och kontroll

Inom Försvarsmakten finns flera enheter som kontrollerar att myndigheten följer lagar, förordningar och andra regler som gäller för verksamheten. Kontroll och tillsyn är ett sätt för Försvarsmakten att garantera sådant som säkerheten, effektiviteten och miljöhänsynen i vår organisation.

STOCKHOLM 20110517
Emil Kieri i 2. plutonen på 14. Militärpoliskompaniet på Livgardet har precis gjort sin sista högvakt vid Stockholm Slott. Efter ritten tillbaka till Kavalerikasern väntar vård av uniform, utrustning och häst.
Foto: Anton Thorstensson/Informationssoldat/Försvarsmakten .
STOCKHOLM 20110517
Emil Kieri i 2. plutonen på 14. Militärpoliskompaniet på Livgardet har precis gjort sin sista högvakt vid Stockholm Slott. Efter ritten tillbaka till Kavalerikasern väntar vård av uniform, utrustning och häst.
Foto: Anton Thorstensson/Informationssoldat/Försvarsmakten .
Kontroll av Försvarsmaktens djurhållning är en uppgift för Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Här sköter en soldat från Livgardet om en häst på Kavallerikasernen i Stockholm. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Regeringen har beslutat att det ska finnas enheter inom Försvarsmakten som utför kontroll och tillsyn av vårt arbete. De som sköter detta är främst Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten), Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen. 

MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNSTEN

Försvarsmakten har enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillsynsansvar för säkerhetsskyddet inom försvarssektorn. Det innebär i detta fall de myndigheter som ligger under Försvarsdepartementet samt Försvarshögskolan och Fortifikationsverket.

Utöver ovanstående myndigheter genomför säkerhetskontoret hos Must även tillsyn och kontroller av organisationsenheter inom Försvarsmakten. Kontrollansvaret för de senare är i många fall delegerat till Insatsstaben och Militärregionerna.

Tillsynen genomförs för att kontrollera att säkerhetskyddslag, säkerhetsskyddsförordning samt författningar och interna bestämmelser inom säkerhetsskyddet följs. Den omfattar ledning av säkerhetstjänsten, hotbildsuppfattning, informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsprövning, säkerhetsskyddad upphandling och signalskydd.

Från 1 april 2018 har Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inom respektive tillsynsområde också till uppgift att granska alla utkontrakteringar (outsourcing) där hemliga uppgifter ska förvaras hos extern leverantör, innan dessa får genomföras.

FÖRSVARSINSPEKTÖREN FÖR HÄLSA OCH MILJÖ

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har enligt lag skyldighet att utöva tillsyn och offentlig kontroll över miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd inom Försvarsmakten.

Enheten tillhör Högkvarteret men lyder direkt under regeringen i frågor om tillsyn och kontroll. Det är för att tillsynen ska vara självständig. I övriga frågor lyder Försvarsinspektören för hälsa och miljö under överbefälhavaren.

INTERNREVISIONEN

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som är direkt underställd överbefälhavaren. ÖB beslutar om riktlinjer för internrevisionen, revisionsplan samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Revisionsplanen beskriver vilka områden och verksamheter som ska granskas och revisionsplanen tas fram utifrån internrevisionens riskanalyser. Resultatet av granskningarna redovisas i revisionsrapporter.

Internrevisionen lämnar också råd och stöd till myndighetsledningen och hjälper Försvarsmakten att nå sina mål genom att utvärdera och bidra till förbättringar av verksamheten, inklusive styrprocesser och riskhantering. Internrevisionens uppdrag beskrivs bland annat i internrevisionsförordningen (2006:1228).

MILITÄRA FLYGINSPEKTIONEN

Militära flyginspektionen är en fristående tillsynsenhet i Högkvarteret som lyder direkt under regeringen i frågor om tillsyn. I övriga frågor lyder flyginspektionen under ÖB. Militära flyginspektionen arbetar huvudsakligen med att utveckla regelverk, genomföra tillsynsverksamhet och lämna stöd till verksamhetsutövare.

SÄKERHETSINSPEKTIONEN

Säkerhetsinspektionen är en annan enhet inom Försvarsmakten som har en kontrollerande funktion. Chefen för säkerhetsinspektionen ska granska mark- och sjösäkerheten i Försvarsmakten. Enheten finns för att garantera att verksamheten följer de krav som ställs i lagar, förordningar och andra regler. Hur säkerhetsinspektionen och internrevisionen ska arbeta finns beskrivet i Försvarsmaktens arbetsordning.

Försvarsmakten bedriver komplex verksamhet, organisationen ska öva på samma sätt som den avser kunna strida. Säkerhetsinspektionen utvecklar regler och inspekterar verksamhetssäkerheten för en säker arbetsmiljö och så att verksamheten inte tillför samhället onödiga risker. Cheferna för säkerhetsinspektionen verkar självständigt  och är direkt underställda ÖB.

Hur säkerhetsinspektionen ska arbeta finns beskrivet i Försvarsmaktens arbetsordning. Försvarsinspektören för hälsa och miljö skyldigheter framgår även av annan lagstiftning.