Materielförsörjning

Att rätt materiel finns tillgänglig vid rätt tidpunkt är A och O för Försvarsmaktens förmåga att utföra nationella och internationella insatser.

Soldater bedriver teknisk tjänst och underhåll på sina fordon under övningen Våreld 2019.
Soldater bedriver teknisk tjänst och underhåll på sina fordon under övningen Våreld 2019.
Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Utveckling av materiel och teknik styrs av de beslut kring Försvarsmaktens förmåga som fattas av riksdag och regering. Utifrån dessa formar Försvarsmakten dels en långsiktig utvecklingsplan, dels en mer konkret materielplan. Planerna omfattar den materiel som behövs för att Försvarsmaktens förband ska kunna bibehålla och utveckla sin förmåga.

Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) enas om materielens egenskaper och om ekonomi. Därefter får FMV i uppgift att anskaffa och leverera sagda materiel.

All anskaffning sker enligt lagen om offentlig upphandling,  som i normalfallet innebär att upphandlingen sker i konkurrens mellan flera leverantörer. 

Efter leveranskontroll av ny utrustning hos FMV levereras den till förbanden.

Utveckling av ny militär materiel är dyr och tidskrävande. En viktig strävan är därför att så tidigt som möjligt identifiera samarbetsmöjligheter, om möjligt redan på forsknings- och utvecklingsstadiet.  Flera europeiska länder har gått samman i olika projekt för att lära av varandra och för att få ner kostnaderna kring utveckling och anskaffning. Det är också av svenskt intresse att delta i omstruktureringen av den europeiska försvarsindustrin.

Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser ställer ökade krav på förmågan att fungera effektivt tillsammans med andra. Även detta, i kombination med större krav på kostnadseffektivitet, innebär ett behov av större internationellt materielsamarbete.

AVVECKLIG AV MATERIEL

Försvarsmakten avvecklar materiel som inte längre behövs, på ett sätt som tar hänsyn till lagar, förordningar, miljö, ekonomi, säkerhet och allmännytta. Det finns främst två skäl till detta. Dels är det kostsamt att förvara materiel i förråd, dels blir viss utrustning obrukbar eller farlig när de passerat sitt bäst före-datum, exempelvis ammunition.

Avveckling sker i samarbete med FMV, som först undersöker om det finns någon annan statlig myndighet, frivillig försvarsorganisation eller internationell humanitär hjälporganisation som kan ha användning av utrustningen*.

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) destruerar/återvinner överskott som inte är lämpligt att skänka eller sälja. Detta löser FMLOG med stöd av de ramavtal som de upphandlat nationellt. På så vis säkerställs att lagar och förordningar följs och att de aktuella företagen har kunskap om miljö som garanterar att Försvarsmakten bidrar till ett hållbart kretslopp.

* Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten beskriver vilken typ av organisationer som är berättigade. 

FAKTA

Organisationer som faller inom ramen för vad som anges i Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten kan skicka en skriftlig hemställan om överskottsförnödenheter till:

Försvarsmakten HKV

PROD FLOGFÖRB

107 85 Stockholm

Av hemställan ska framgå bakgrund, syfte, typ av materiel och antal av respektive artikel som önskas. Vidare är det viktigt att ange kontaktperson med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Notera att samtliga transportkostnader förknippade med denna verksamhet finansieras av mottagaren.