Så söker du militära dykarcertifikat

Försvarsmakten utfärdar svenska dykar- och dykarledarcertifikat. Den som genomgått dykarutbildning inom Försvarsmakten kan få ett certifikat utfärdat. Den som har genomgått en annan dykarutbildning har också rätt att få ett dykarcertifikat, om Försvarsmakten bedömer att utbildningen är likvärdig med den som genomförs vid Försvarsmakten.

Om du vill ansöka om ett dykarcertifikat eller dykarledarcertifikat ska du skicka in din ansökan till Försvarsmakten. Använd blankett ”Ansökan om dykarcertifikat”. 

Länk till blanketten

Skicka den ifyllda blanketten till:

Försvarsmakten

107 85 Stockholm 

Alterrnativt: exp-hkv@mil.se (skriv Dykarcertifikat i ärendemeningen)

Om det är ett yrkesdykarcertifikat som du vill ansöka om ska du i stället kontakta Arbetsmiljöverket.

Följande dokument ska skickas in med ansökan

När du gör ansökan ska följande dokument ingå som vidimerade kopior av originalhandling.

 1. Kopia av id-kort utfärdat inom den Europeiska unionen, svenskt eller internationellt körkort, passhandling eller annan godkänd identitetshandling. 
 2. Kopia på inbetalad avgift. 
 3. Intyg eller bevis på godkänd hjärt- och lungräddningsutbildning, med information om var och när utbildningen genomförts. 
 4. Daterat bevis eller intyg om godkänd dykar- eller dykarledarutbildning, samt information om hur detta ska tolkas. En kort beskrivning av utbildningen samt information om antal dyktimmar (dyktid), antal dyk och dykdjup i meter. 
 5. Alternativt:
  Daterat betyg eller omdöme från dykar- eller dykarledarutbildning, samt information om hur detta ska tolkas. En kort beskrivning av utbildningen samt Information om antal dyktimmar (dyktid), antal dyk och dykdjup i meter.
 6. Försvarsmakten kan besluta att ytterligare uppgifter ska lämnas inför en likvärdighetsbedömning. 

Observera att det enbart är dessa dokument som ska skickas in. Försvarsmakten har för närvarande upp till ett års handläggningstid vid utfärdande av certifikat.

Avgifter och betalningsuppgifter

Avgift för erhållande av certifikat är 350 kronor.

Avgiften inbetalas till Försvarsmaktens bankgiro: 852-7228.

Ange: ”Inbetalning av avgift för Dykarcertifikat X XX eller Dykarledarcertifikat XXXX för (för- och efternamn samt adress)”. 

Glöm inte att skicka med kopia på inbetalad avgift tillsammans med övriga handlingar i ansökningen. Kom ihåg följande:

 • Är inskickat underlag ofullständigt behandlar inte Försvarsmakten din ansökan. Din ansökan kommer att skickas tillbaka till dig. Avgiften återbetalas inte. 
 • Skicka endast in vidimerade kopior och enbart de dokument som efterfrågas.
 • De dokument du skickar in ska inte vara äldre än två år.
 • Utländska dokument, betyg och intyg ska också skickas i svensk översättning genomförd av auktoriserad översättningsbyrå.

Om du får avslag på din ansökan om dykar- eller dykarledarcertifikat kan du överklaga beslutet i enlighet med förvaltningslagens (2017:900) bestämmelser om överklagande.  

Information

Försvarsmakten utfärdar följande dykarcertifikat:

 • Dykarcertifikat S 30 
 • Dykarcertifikat A 40 
 • Dykarcertifikat H 30 
 • Dykarcertifikat B 50 
 • Dykarcertifikat VK 
 • Dykarcertifikat C 

Försvarsmakten utfärdar följande dykarledarcertifikat:

 • Dykarledarcertifikat S 
 • Dykarledarcertifikat SA 
 • Dykarledarcertifikat SAH 
 • Dykarledarcertifikat SAHB 
 • Dykarledarcertifikat VK