Samarbete med andra myndigheter

Försvarsmakten samarbetar med flera myndigheter som har till uppgift att stödja vår verksamhet, exempelvis genom upphandling, rekrytering och fastighetsdrift. Samarbeten sker även för att bistå samhället vid kriser.

Försvarshögskolan i Stockholm. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarets materielverk FMV, ansvarar för Försvarsmaktens materiel. FMV ska både styra utformningen av försvarsmateriel och upphandla den för Försvarsmaktens räkning. Läs mer om FMV på fmv.se.

Fortifikationsverket, Fortv, köper, säljer och sköter underhåll av fastigheter som används av Försvarsmakten. Mer information om Fortv:s arbete finns på fortv.se.

Rekryteringsmyndigheten genomför urvalstester på personer som söker anställning i Försvarsmakten samt mönstrar och kallar värnpliktiga till grundutbildning. Rekryteringsmyndigheten redovisar även  totalförsvarets personal och för register över alla svenskar som är krigsplacerade. Läs mer: Rekryteringsmyndighetens finns på rekryteringsmyndigheten.se.

På Försvarshögskolan, FHS, utbildas blivande officerare. FHS har även civila utbildningar och bedriver forskning inom både civila och militära ämnesområden. Mer information om FHS finns på fhs.se.

Andra myndigheter som samarbetar med Försvarsmakten på olika sätt är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Försvarets radioanstalt, FRA, Lantmäteriet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

Försvarsmakten samarbetar även med ett antal myndigheter som har ansvar för Sveriges civila krisberedskap, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen och Sjöfartsverket. Det beror på att Försvarsmakten har till uppgift att bistå samhället med hjälp när det finns särskilda behov, till exempel vid naturkatastrofer.