Försvarsmaktens kopplingar till det civila samhället blir allt tydligare och djupare i takt med att såväl det militära försvaret som totalförsvaret stärks.

Skyddar riksintressen

Områden och funktioner som har betydelse för Försvarsmaktens möjlighet att utbilda och öva utgör så kallade riksintressen som behöver skyddas mot åtgärder som kan medföra begränsningar. Riksintressena måste skyddas eftersom förband och flottiljer övar mycket och ofta för att kunna upprätthålla ett starkt försvar av Sverige på land, till sjöss och i luften.

Eftersom andra myndigheters planering, planläggning och lovgivning kan påverka den militära infrastrukturen och möjligheterna att bedriva totalförsvarsverksamhet, deltar Försvarsmakten i dessa processer. Det gör den dels i egenskap av sektorsmyndighet för det som kallas ”riksintressen för totalförsvarets militära del” och dels som verksamhetsutövare.

Tillståndsgivare och remissinstans

Försvarsmakten är också den myndighet som hanterar tillstånd för sjömätning och diplomatiska tillstånd – exempelvis för utländska besök till militära anläggningar. Myndigheten är även remissinstans vid uppförande av höga byggnader och anläggningar, samt i ärenden som rör bebyggelse intill riksintressen, så kallade påverkansområden.

Täta samarbeten

Både rollen som sektorsmyndighet för riksintressen för totalförsvarets militära del och uppdraget att hantera tillstånd av olika slag, innebär ett nära samarbete med länsstyrelser, kommuner och andra civila samhällsaktörer.

Försvarsmakten agerar också tillsammans med civilsamhället som stöd vid kriser, naturkatastrofer och större olyckor.