Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa och jämlikhet samt om mänskliga rättigheter.

På samma sätt som försvaret övar praktiskt och tekniskt kunnande, övas också den etiska och moraliska medvetenheten. Därmed stärks förmågan att fatta rätt beslut.

Försvarsmaktens vision beskrivs av fem begrepp: 

  • tröskeleffekt
  • tillsammans
  • tillgänglighet
  • trovärdighet 
  • tillväxt

Sveriges militära kapacitet ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt, något som kräver att vi upprätthåller en hög tillgänglighet och rätt förmåga i den komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska omvärld vi befinner oss i.

Därför behöver Försvarsmakten öva tillsammans med andra – såväl internationellt som nationellt.

En hög grad av trovärdighet är nödvändig för att Försvarsmakten ska vinna respekt i omvärlden – en grundförutsättning för ett starkt försvar.

Krigsorganisationen ska också tillväxa med fler verkansförband och därmed öka uthålligheten. Taktik och stridsteknik utvecklas för att ytterligare öka vår operativa effekt.