Armén

När hot drabbar Sverige är det armén som står för försvaret på marken. Armén bidrar även i internationella insatser.

Soldater från Livgardet går på en väg.
Soldater från Livgardet går på en väg.
Soldater på Älvdalens skjutfält. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

För att kunna möta och snabbt slå ner en motståndare övas och utvecklas markförsvaret ständigt. En rad olika förband och förmågor inom armén arbetar tillsammans så att rätt förmågor alltid ska finnas tillgängliga när Sveriges territorium hotas.

Möter alla hot överallt

Oavsett om motståndaren visar sig i städer, på landsbygd eller från luften kommer markförsvaret att reagera och ögonblickligen agera. När ett hot upptäcks handlar det om några få timmar innan soldater står redo att möta det. Såväl förband som utrustning övas och anpassas för att fungera i alla tänkbara miljöer och väder.

Bakom motståndarens linje

För att fatta rätt beslut och agera på bästa sätt i en konflikt utbildar armén även jägar- och underrättelsesoldater. De kan under lång tid befinna sig bakom en motståndares linje för att samla kunskap som ger övriga förband en styrkefördel.

Inte bara i Sverige

Sveriges säkerhet kan påverkas av kriser utanför landets gränser. Det är ett skäl till att arméförband deltar i fredsbevarande insatser i utlandet och även övar med andra länder.

Arméns förband

Mekaniserade förband med bland annat stridsfordon, tillhör de mest eld- och slagkraftiga enheterna i armén. Förbanden är tränade och utrustade för att genomföra strid mot alla typer av motståndare i olika typer av terräng och bebyggelse.

Kavalleriförband som utbildar jägar- och underrättelsesoldater samt militärpolis. Soldaterna, varav vissa är luftburna, ska kunna verka bakom en motståndares linjer, under lång tid, i all slags terräng och under alla väderförhållanden. I kavalleriförbanden ingår även militärpoliser och säkerhetsförband.

Artilleriförband som utbildar inom markbaserad indirekt bekämpning och verkar inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Materielen har precisionsverkan, lång räckvidd och är väderoberoende.

Luftvärnsförband utbildar enheter för markbaserad bekämpning av luftmål inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Dessa kan därigenom skydda till exempel befolkningscentrum, militära förband och flygbaser mot attacker från luftarenan.

Ledningsförband utbildar stabs- och sambandsförband främst för ledning av stridskrafter samt för högre ledning.

Ingenjörförband vars uppgift är fältarbeten, det vill säga att på olika sätt förändra terrängen för att försvåra för en fiende samt för att underlätta egen verksamhet. Ammunitionsröjning är också en viktig del av fältarbeten.

Underhållsförband ansvarar för de stridande förbandens försörjning av bland annat förnödenheter, sjukvård och reparationer.

CBRN-förband som hanterar CBRN-hot och -händelser. Huvudförmågorna är detektering, identifiering, övervakning, varning, rapportering, fysiskt skydd och riskhantering.

Göta trängregemente i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

(CBRN = kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär)