INNAN AVRESA – SÅ FÖRBEREDER DU DIG

Som anställd under en utlandsinsats behöver du vara beredda på vad en insats innebär innan den börjar. Att du befinner dig utomlands och i situationer som kan innebära risker under en längre period innebär stora förändringar såväl känslomässigt som praktiskt både för dig och dina anhöriga.

Kajsa Bonta, HR-specialist rehabilitering och veteransamordnare
Kajsa Bonta, HR-specialist rehabilitering och veteransamordnare svarar på viktigaste frågorna inför insats.

Redan innan en internationell insats behöver man planera och förbereda sig på vad som väntar. Insatsen kommer att upplevas som mindre ansträngande ju mer tid som läggs på de praktiska och mentala förberedelserna. Det visar forskning. Det visar Veterancentrums långa erfarenhet.
Insatsutbildningen kan innebära den första utmaningen. Den uppfattas av många som både tidskrävande och intensiv. Ibland är den också på en annan ort vilket kan bidra till att tiden borta från hemmet blir längre än själva insatsen.

FÖRBERED ER PÅ ATT HÅLLA KONTAKTEN

Försvarsmakten strävar efter att kommunikation mellan hem och insatsområde ska vara så god som möjligt. Det ska vara enkelt att hålla kontakt, via telefon, post och internet. Möjligheterna kan dock skilja sig åt beroende på infrastruktur i insatsområdet och om den som åker gör det med ett förband eller som enskild.
Kontakta ansvarigt förband för information om vilka möjligheter till kommunikation du kommer att ha under insatsen, så att du och dina anhöriga redan på förhand har förståelse för, och rimliga förväntningar på, i vilken utsträckning och på vilka sätt ni kommer kunna kommunicera. 

FÖRSÖK LÖSA PROBLEM INNAN INSATSEN

En del av den mentala förberedelsen är att reda ut eventuella problem och oenigheter innan insatsen påbörjas. Under insatsen blir det betydligt svårare. Kommunikation, förberedelser och planering minskar oftast risken för missförstånd, ouppfyllda förväntningar och besvikelser hos alla inblandade parter.

RELATIONER PÅ DISTANS

Att hålla relationerna levande under insatstiden är viktigt. Under insatstiden ska vardagen, känslor och inte sällan problem fortsätta lösas på distans. Försvarsmakten erbjuder familjehelger, samt så kallad Prep som är relationsbefrämjande kurser, via Invidzonen och Svenska soldathemsförbundet.

ATT FÖRBEREDA SIG PÅ DET VÄRSTA

Mentala och praktiska förberedelser innebär också att förbereda sig på det värsta – att den tjänstgörande skulle skadas allvarligt eller omkomma under insatsen. Därför uppmanas den som ska åka i väg på utlandsuppdrag att prata med anhöriga om riskerna och vad som behöver ske praktiskt om något skulle hända.

Skriv gärna ner tankar och önskemål och prata igenom ekonomiska och juridiska frågor. Som stöd i samtalet finns Försvarsmaktens Sista vilja och olika begravningsbyråers material som Vita arkivet och Livsarkivet till stöd.