Välkommen hem - vad händer nu?

Att komma hem efter en utlandsinsats innebär självklart glädje, men också en del utmaningar. Förändringar har skett både i det inre och yttre, både hos anställda och anhöriga.

Håkan Melinder
Håkan Melinder, HR-specialist rehabilitering och veteransamordnare svarar på viktigaste frågorna efter insats.

HEMKOMST

Under en internationell insats genomgår man ofta förändringar. Det gäller både den som genomför insatsen och för de anhöriga. Därför är det viktigt att avsätta tid för att prata om insatsen – vad har den inneburit under tiden den pågått? Hur kommer den påverka livet och relationen efter att den avslutats?

Tänk också igenom hur avsked inför insats och återseende ska gå till. Det är viktigt, särskilt om det finns barn inblandade.

HEMKOMSTVERKSAMHET

Vid hemkomsten påbörjas uppföljningsverksamheten som syftar till att identifiera eventuell fysiska eller mentala besvär hos den som tjänstgjort. Därefter påbörjas omställningen till vardagen på hemmaplan igen. Uppföljningen inleds så tidigt som möjligt, oftast redan innan medaljceremoni eller avtackning,

När Försvarsmakten får kännedom om fysiskt eller mentalt besvär kan Försvarshälsan kopplas in för bedömning alternativt remittering till rätt instans i vården för eventuell behandling eller rehabilitering. Försvarsmakten är inte en behandlande myndighet.

VETERAN OCH ANHÖRIGSAMORDNARE

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare som bland annat har i uppgift att ge information och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats samt deras anhöriga. Anställda och anhöriga som har frågor kring den internationella insatsen ska vända sig den lokala veteran- och anhörigsamordnaren. Om du inte tillhör ett specifikt förband kan du vända dig till det geografiskt närmaste förbandet.

Försvarsmaktens arbete kompletteras av ideella samarbetsorganisationer där framför allt Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet har aktiviteter som är riktade till anhöriga. Läs mer om de ideella samarbetsorganisationerna här.

Försvarsmaktens uppföljningsansvar fem år efter insats.