OFFICERARE

Den lägsta graden för officerare är fänrik. General och amiral är de högsta graderna och på den nivån befinner sig bara ÖB som är general och kungen som är både general och amiral.

Officerare som hälsar på varandra.
Officerare som hälsar på varandra.
Ju större ansvarsområde en officer har, desto högre bör hans eller hennes grad vara. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

I sjöstridsförband i marinen skiljer sig gradernas namn från resten av Försvarsmakten. Men graderna i sjöstridsförbanden befinner sig på samma nivå som motsvarigheterna i exempelvis armén. En major och en örlogskapten befinner sig alltså på samma nivå.

Ju större ansvarsområde en officer har, desto högre bör hans eller hennes grad vara. Exempelvis är chefen för en mindre militär enhet som en pluton ofta en fänrik eller löjtnant, medan chefen för en större enhet som ett kompani vanligtvis är kapten. En förbandschef är i sin tur oftast en överste eller kommendör.

En officer ska i regel ha haft sin grad i minst två år innan han eller hon kan befordras. Beslut om befordran fattas av chefen på det förband där officeren tjänstgör. För befordran till överstelöjtnant, kommendörkapten eller högre grader fattas beslut om befordran av Försvarsmaktens personaldirektör på Högkvarteret. Regeringen beslutar om utnämningar till generallöjtnant, viceamiral, general och amiral.

Gradbeteckningar

Grader. Officerare. Armén.
Grader. Officerare. Armén.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Officerare. Flottan.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Officerare. Amfibiekåren.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Officerare. Flygvapnet.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Officerare. Fältuniform 90.
Foto: Försvarsmakten