OFFICERARE

Den lägsta graden för officerare är fänrik. General och amiral är de högsta graderna och på den nivån befinner sig bara ÖB som är general och kungen som är både general och amiral.

I sjöstridsförband i marinen skiljer sig gradernas namn från resten av Försvarsmakten. Men graderna i sjöstridsförbanden befinner sig på samma nivå som motsvarigheterna i exempelvis armén. En major och en örlogskapten befinner sig alltså på samma nivå.

Officerare kan ha följande grader:

Armen, flygvapnet och amfibiekåren

Sjöstridsförband, marinen

Fänrik

Fänrik

Löjtnant

Löjtnant

Kapten

Kapten

Major            

Örlogskapten

Överstelöjtnant                  

Kommendörkapten

Överste

Kommendör

(Överste av första graden)

(Kommendör av första graden)

Brigadgeneral

Flottiljamiral

Generalmajor

Konteramiral

Generallöjtnant

Viceamiral

General

Amiral

Ju större ansvarsområde en officer har, desto högre bör hans eller hennes grad vara. Exempelvis är chefen för en mindre militär enhet som en pluton ofta en fänrik eller löjtnant, medan chefen för en större enhet som ett kompani vanligtvis är kapten. En förbandschef är i sin tur oftast en överste eller kommendör.

En officer ska i regel ha haft sin grad i minst två år innan han eller hon kan befordras. Beslut om befordran fattas av chefen på det förband där officeren tjänstgör. För befordran till överstelöjtnant, kommendörkapten eller högre grader fattas beslut om befordran av Försvarsmaktens personaldirektör på Högkvarteret. Regeringen beslutar om utnämningar till generallöjtnant, viceamiral, general och amiral.

Sedan år 2000 görs inga befordringar till överste av första graden och kommendör av första graden. Numera används istället graderna brigadgeneral och flottiljamiral när en överste eller kommendör befordras. De nya graderna brigadgeneral och flottiljamiral är en anpassning till utländska gradsystem.

Hur officersgraderna står i förhållande till specialistofficerarnas grader kan du läsa om på sidan om specialistofficerarnas grader.

gradbeteckningar för officerare