Strategisk inriktning

Försvarsmaktens strategiska inriktning utgör överbefälhavarens övergripande inriktning av Försvarsmaktens verksamhet och utveckling.

Första Amfibieregementets ASOU kadetter övar strid i pluton på Rindö.
Första Amfibieregementets ASOU kadetter övar strid i pluton på Rindö.
Första Amfibieregementets kadetter övar strid i pluton på Rindö. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Den strategiska inriktningen omhändertar regeringens inriktningsbeslut men har även utgått från erfarenheter från genomförd verksamhet, omvärldsutvecklingen, resultatet av operativa analyser och en operativ värdering av Försvarsmaktens förmåga.

Innehållet i dokumentet ligger till grund för kommande verksamhetsplan som i sin tur styr hur verksamheten ska genomföras. Syftet med den strategiska inriktningen är även att inrikta bland annat långsiktiga studier och försvarsplaneringen.

Försvarsmaktens framtidsbild

Försvarsmaktens framtidsbild beskriver våra långsiktiga mål. Den tydliggör myndighetens uppgifter och mandat samt hur vi behöver vara, agera och uppfattas för att nå våra mål. Framtidsbilden består av:

Vår verksamhetsidé

Vi försvarar Sverige, landets intressen och vår frihet att leva som vi själva väljer.

Vårt bidrag och mandat

Vi verkar avhållande emot – och möter – varje form av militärt angrepp, ytterst genom vår förmåga till väpnad strid. Vi säkrar Sveriges integritet, på egen hand och tillsammans med andra. Vi bidrar till ett robust samhälle – i fred, kris och krig. Vi är en symbol för landets statsskick och självständighet.

Vår värdegrund och vår militära profession

Värdegrunden beskrivs i tre centrala begrepp: öppenhet, resultat och ansvar, och i Försvarsmaktens uppförandekod som gäller all personal. Dessa värden ska genomsyra all verksamhet.

Våra strategiska effekter

De strategiska effekterna är de konkreta tillstånd, lägen och förhållanden vi åstadkommer genom att verkställa de strategiska planerna.