Försvarsmaktens medaljer

Försvarsmakten har för närvarande sju officiella medaljer som kan delas ut till myndighetens personal, utöver de utmärkelser som kan tilldelas av regeringen och kungen.

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i guld och i silver. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld med svärd. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Medaljen "Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar" Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens förtjänstmedalj

Försvarsmaktens förtjänstmedalj instiftades 2008. Medaljen är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld och silver. Medaljens åtsida visar i relief Försvarsmaktens heraldiska vapen och texten ”FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER”. Namn på den som har tilldelats medaljen ingraveras på medaljens frånsida.

Med banddekoration i form av ett stående svärd tilldelas medaljen av överbefälhavaren för framstående insatser under strid, i krig eller i krigsliknande situationer.

Medalj tilldelad med svärd bärs som en krigsdekoration.

Guldmedalj med svärd: Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden, mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden.

Silvermedalj med svärd: Stort personligt mod, förtjänstfull insats under svåra förhållanden.

Medalj tilldelad utan svärd bärs som en officiell statlig förtjänstmedalj.

Guldmedalj: Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten, förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten, vid dödsfall i tjänsten.

Silvermedalj: Stort personligt mod, förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten.

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid instiftades på regeringens uppdrag 2011 och tilldelas av överbefälhavaren.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld och silver. Medaljens åtsida utvisar i relief ett stolpvis ställt brutet svärd omgivet av en lagerkrans och tre öppna kronor ställda två över en. Frånsidan är utformad med texten "MED LIVET SOM INSATS" och "FÖR SVERIGE" i övre delen. Namn på den som har tilldelats medaljen ingraveras på medaljens frånsida. Medaljbandet är rött med en svart bård i mitten och symboliserar livet (det röda) och sorgen (det svarta).

Medaljen tilldelas enligt följande riktlinjer:

  • Guldmedaljen tilldelas endast den som stupat i strid.
  • Silvermedaljen kan tilldelas den som sårats av direkt eller indirekt stridshandling. Vid upprepad tilldelning förses medaljbandet med en stjärna i silver.

Tjänstgöringsmedaljer

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser instiftades av överbefälhavaren 1991 och reviderades 1994 och 2011.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i oxiderad brons. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten "FÖR INTERNATIONELLA INSATSER". Frånsidan är mellan 1991 och 1994 unik för varje insats och mellan 1994 och 2010 graverad med insatsen namn i kortform. Efter 2011 är frånsidan blank. Medaljbandet är blått.

Medaljen tilldelas enligt följande riktlinjer:

  • Medaljen tilldelas Försvarsmaktens personal som fullgjort internationell insats under en kontinuerlig eller ackumulerad tidsperiod om minst 30 dagar under en tolv månaders period.
  • Efter ÖB beslut kan enskild tilldelas en banddekoration i form av en lagerkrans i silver till medaljen. Utmärkelsen betraktas då som en förtjänstmedalj.

Från 2011 förses medaljbandet med ett bandspänne i oxiderad brons med inskription av insatsområdets namn/land. Exempelvis: "KOSOVO". I de fall som den enskilde genomfört flera insatser i samma område så utvisas detta med en siffra i silver på medaljbandet. Bandspännen får på den enskildes bekostnad anbringas retroaktivt på medaljer tilldelade före 2011.

Försvarsmaktens reservofficersmedalj

Försvarsmaktens reservofficersmedalj instiftades av överbefälhavaren 2003 och reviderades 2008. Medaljen är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld och silver. Medaljen tilldelas av förbandschef vid avslutad anställning som reservofficer och enligt följande riktlinjer:

  • Guldmedalj tilldelas reservofficer med minst 20 års anställning som reservofficer.
  • Silvermedalj tilldelas reservofficer som med godkända vitsord fullgjort anställningsavtal som reservofficer.

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj instiftades av överbefälhavaren 2002 (Försvarsmaktens värnpliktsmedalj) och reviderades 2016.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i oxiderat silver. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR". Frånsidan är graverad med förbandets namn i kortform samt tjänstgöringsåret.

Medaljen tilldelas av förbandschef till totalförsvarspliktig som med godkänt militärbetyg fullgjort militär grundutbildning (GU) syftande till krigsplacering och/eller hemvärnsavtal.

Medaljen får även bäras av den som frivilligt fullföljde grundutbildning 2010/2011 och de som fullgjort militär aspirantutbildning.

Den som fullgjort grundutbildning före 2002 får anskaffa medaljen på egen bekostnad.

Medaljen var vilande mellan 20 juni 2010 och 10 juni 2016. Den som genomfört Grundläggande militär utbildning (GMU) mellan 2010 och 2016 tilldelades Försvarsmaktens GMU-jetong och har inte rätt att bära Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj.

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar instiftades av överbefälhavaren 2015.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld, silver och brons. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten en lagerkrans samt texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR". Frånsidan är graverad med förbandets och aktuellt krigsförbands namn i kortform samt tjänstgöringsår.

Medaljen tilldelas av förbandschef till den som har en pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS). Anställningstid räknas som sammanlagd tid som anställd GSS, inklusive tid under internationella insatser och ska delas ut av förbandschef eller krigsförbandschef under högtidliga former.

Den som är tjänstledig för studier vid officersprogrammet eller vid specialistofficersutbildning fullgör tid i personalgruppen officersaspirant och sådan tid räknas inte för denna utmärkelse. Medaljen tilldelas enligt följande riktlinjer:

  • Bronsmedalj kan tilldelas efter fyra års anställning.
  • Silvermedalj kan tilldelas efter sex års anställning.
  • Guldmedalj kan tilldelas efter åtta års anställning.
  • Banddekoration i form av tre kronor i guld att fästa på medaljbandet till guldmedaljen kan tilldelas efter tolv års anställning.