Personalförsörjning med plikt

Den återinförda skyldigheten för totalförsvarspliktiga att fullgöra mönstring respektive militär grundutbildning blir ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Intresse och motivation är något man tar hänsyn till vid den samlade bedömningen av en person lämplighet.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Lagen om totalförsvarsplikt gäller lika för både kvinnor och män efter ett riksdagsbeslut 2010.

Skillnaderna för Försvarsmakten blir små. Krav, tester och utbildning förändras inte, men de genomförs efter den 1 januari 2018 med stöd av lag och förordning om totalförsvarsplikt istället för förordning om frivillig militär grundutbildning.

Frivillighet och plikt kompletterar varandra där proportionerna avgörs av det totala personalbehovet. Inledningsvis kommer en mycket liten del av en åldersklass få möjligheten att genomföra militär grundutbildning. På så sätt liknar det omständigheterna som rådde före 2010, men med skillnaden att Försvarsmakten nu också har, och fortsätter att rekrytera och anställa, soldater och sjömän.

All militär grundutbildning genomförs på samma villkor.

Initialt ligger den årliga utbildningsvolymen på nivån 4 000 personer per år, varav cirka 1 500 kommer att tas ut via beredskapsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär som Rekryteringsmyndigheten skickar ut till alla under det år de fyller 18.

Den större delen söker sig frivilligt mot en anställning eller avtal, prövas, och blir sedan inskrivna till militär grundutbildning. En mindre del kallas till mönstring direkt ur beredskapsunderlaget.

En godkänd utbildning ger samma behörighet för en anställning inom samma typ av befattning som man utbildats till, avtal med Hemvärnet eller fortsatt officersutbildning. Det spelar ingen roll om man blir kallad till mönstring eller söker sig frivilligt till grundutbildningen.

De första som berördes av förändringen var de som är födda 1999. De fick möjlighet att uttrycka intresse för grundutbildning i beredskapsunderlaget under våren 2017.

2017-2018

Under andra halvåret 2017 och första kvartalet 2018 kommer sedan en liten grupp utvalda kvinnor och män födda 1999 att mönstra. De som väljs ut börjar sin utbildning 2018.

2018-2019

Under hösten 2018 och första kvartalet 2019 kommer kvinnor och män födda 2000 att mönstra. De som väljs ut börjar sin utbildning 2019.

De första som genomför grundutbildning med de nya förutsättningarna (Lagen om totalförsvarsplikt) är de som visat intresse för en anställning eller avtal och startar utbildningen från den 1 januari 2018.