Personalförsörjning med plikt

Den återinförda skyldigheten för totalförsvarspliktiga att mönstra och genomföra grundutbildning är ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Vid den samlade bedömningen av en persons lämplighet tas det hänsyn till personens intresse och motivation.

Utbildningstiden för en grundutbildning är mellan 6 och 15 månader. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Lagen om totalförsvarsplikt gäller lika för både kvinnor och män efter ett riksdagsbeslut 2010.

Grunden för hur många som ska genomföra grundutbildning med värnplikt beror på behovet i Försvarsmaktens krigsorganisation. Den som genomfört grundutbildningen kan efteråt söka ett fortsatt engagemang eller anställning inom Försvarsmakten. 

Rekryteringsmyndigheten skickar i början av året ut mönstringsunderlaget till totalförsvarspliktiga ungdomar det år de fyller 18. Därefter väljer Rekryteringsmyndigheten ut de som kallas till mönstring, och de bäst lämpade skrivs in till grundutbildning. 

De första som berördes av förändringen när värnplikten utökades från 2018 var personer födda 1999. 

De första som genomförde grundutbildning med de nya förutsättningarna var de som började utbildningen från den 1 januari 2018.

Siffror från 2019

  Totalt Kvinnor Män
Påbörjat grundutbildning 4 500 720 3 780
Slutfört grundutbildning 3 547 532 3 015

I tabellen ovan redovisas antal totalförsvarspliktiga som påbörjat respektive slutfört grundutbildningen under ett kalenderår.