Personalförsörjning med plikt

Den återinförda skyldigheten för totalförsvarspliktiga att mönstra och genomföra grundutbildning är ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Vid den samlade bedömningen av en persons lämplighet tas det hänsyn till personens intresse och motivation.

Utbildningstiden för en grundutbildning är mellan 6 och 15 månader. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Lagen om totalförsvarsplikt gäller lika för både kvinnor och män efter det riksdagsbeslut som fattades 2010.

Hur många som ska genomföra grundutbildning med värnplikt beror på behovet i Försvarsmaktens krigsorganisation. Den som genomfört grundutbildningen kan efteråt söka ett fortsatt engagemang eller anställning i Försvarsmakten. 

Rekryteringsmyndigheten skickar i början av året ut mönstringsunderlaget till de totalförsvarspliktiga ungdomar som under året kommer att fylla 18. Därefter väljer Rekryteringsmyndigheten ut vilka som kallas till mönstring, och de bäst lämpade av dessa skrivs sedan in till grundutbildning. 

De första som berördes av förändringen när värnplikten utökades igen 2018 var de som var födda 1999. 

De första som genomförde grundutbildningen under de nya förutsättningarna började 1 januari 2018.

Siffror från 2019

  Totalt Kvinnor Män
Påbörjat grundutbildning 4 500 720 3 780
Slutfört grundutbildning 3 547 532 3 015

I tabellen ovan redovisas antal totalförsvarspliktiga som påbörjat respektive slutfört grundutbildningen under ett kalenderår.