I Försvarsmakten gäller olika rangordningsskalor för de olika personalkategorierna. Sedan 2009 har Sverige ett tvåbefälssystem, med officerare och specialistofficerare. Officerare börjar som fänrikar och de har möjlighet att nå hela vägen upp i den militära rangordningen, till graderna general eller amiral.

För specialistofficerare gäller en annan skala av grader, där den lägsta graden är förste sergeant och den högsta regementsförvaltare eller flottiljförvaltare.

Under officerare och specialistofficerare befinner sig gruppbefäl, soldater och sjömän. Menig är den lägsta graden i Försvarsmakten och innehas av värnpliktiga under grundutbildning.

Gradernas namn och beteckning skiljer sig åt mellan armén, marinen, flygvapnet och amfibiekåren. Gradbeteckningarna syns på personalens uniform, till exempel på kragar och axelklaffar.