Internationellt samarbete

Svensk säkerhet är beroende av internationella samarbeten genom främst FN, EU, partnerskap med Nato, med de nordiska länderna och med Baltikum. Målsättningen är att öka försvarets operativa förmåga och använda resurser effektivare.

Soldater på en skjutbana.
Soldater på en skjutbana.
Amerikanska soldater på plats i Sverige under övningen Aurora 17. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik syftar bland annat till att bevara fred och att stärka den internationella säkerheten. EU:s medlemsländer arbetar tillsammans med krishanteringsfrågor. Det ger Sverige full delaktighet i EU:s beslutsprocesser men ställer samtidigt krav på engagemang i arbetet. 

Försvarsmaktens utlandsstyrka är uppdelad i ett antal insatser på olika platser i världen. Varje insats genomförs i ett bestämt område och har ett bestämt uppdrag, som kan vara utfärdat av FN eller av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

Ett urval av övriga internationella samarbeten:

Partnerskap för fred, PFF

Sverige är även medlem i PFF (eng. Partnership for peace consortium ,PfPC), som är ett samarbetsprogram mellan Nato och intresserade stater inom OSSE. Varje enskild stat bestämmer inom vilka områden och på vilket sätt man är beredd att samarbeta. Syftet med PFF-samarbetet är bland annat att öka förmågan att delta i internationella fredsfrämjande insatser, främst genom att öka interoperabiliteten mellan olika länder.

EDA, European Defence Agency

EU-organ för utveckling av deltagande länders militära försvarskapacitet genom samarbete inom Europa.

NTG, Nato training group

Försvarsmakten deltar i NTG, vars syfte är att förbättra samverkan mellan alliansens stridskrafter, vilka även inbegriper partnerländerna inom Partnerskap för Fred (PFF/PfPC). Detta sker genom förbättrad samordning och standardisering av individuell och gemensam utbildning.

Joint Expeditionary Force (JEF)

Joint Expeditionary Force är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka som inkluderar ett samarbete med andra stater. För närvarande är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige med i Joint Expeditionary Force.

Läs mer om JEF

Ett deltagande i Joint Expeditionary Force ger positiva effekter för Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer tillsammans med andra stater för att motverka fientliga angrepp.

Försvarsmiljöarbete

Försvarsmakten medverkar även i det internationella försvarsmiljösamarbetet, som bland annat resulterar i samarbetsavtal, projektsamarbeten, deltagande i försvarsmiljönätverk med mera.