Cyberförsvar

Operationer i cyberdomänen till skydd och försvar av svenska intressen.

Genrebilder för cybersoldat.
Genrebilder för cybersoldat.
Den nya cybersoldatutbildningen startade 2020. Foto: Mattias Andersson/Försvarsmakten

Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system som ett konventionellt väpnat angrepp.

Försvarsmakten ansvarar för Sveriges offensiva cyberförsvarsförmåga. Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt och Säkerhetspolisen samarbetar dessutom om att utveckla skyddet av de mest skyddsvärda verksamheterna mot de allvarligaste hoten.

”Sverige står sig starkt internationellt vad gäller förmågan inom cyberförsvaret. Vi har ingenting att skämmas för. Vi är bra.”

Patrik Ahlgren, chef för cyberförsvarssektionen vid Högkvarteret

Cyberförsvaret leds strategiskt från ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter.

Vad är cyberförsvar?

Cyberförsvar skiljer sig från cybersäkerhet genom att kärnan i cyberförsvaret baseras på förmågan att genomföra defensiva och offensiva operationer i cyberdomänen, medan cybersäkerhet oftast används som en synonym till it-säkerhet. Försvarsmakten har i dag de kompetenser som krävs för att genomföra alla typer av cyberoperationer: 

  • Defensiva operationer syftar till att försvara informationssystem inklusive elektroniska kommunikationsnät för att på så sätt förhindra motståndare att påverka information, informationssystem, datorer eller nätverk. 
  • Offensiva operationer syftar till att förhindra motståndaren att använda sina system eller att tvinga motståndaren att avbryta angrepp mot svenska system.

Totalförsvaret i cyberdomänen

Cyberförsvar är dimensionerat för de högre konfliktnivåerna men Försvarsmakten ska kunna verka i alla konfliktnivåer. I fredstid kan Försvarsmaktens cyberförsvarsresurser användas för att stödja samhället under kriser eller andra allvarliga händelser.

Försvarsmakten är en av myndigheterna som är en del av ett nationellt center för cybersäkerhet.

Försvarsmaktens utveckling mot 2030

Sveriges cyberförsvarsförmåga behöver stärkas ytterligare. Försvarsmakten förstärker förmågan att leda cyberförsvaret löpande och planerar för att etablera ytterligare ett it- försvarsförband med start från 2022. För att utbilda och kompetensutveckla cyberförsvaret etableras också ett sammanhängande personal- och kompetensförsörjningsystem.

Utbildning i cyberförsvar

GU Cybersoldat infördes 2020 och är en värnpliktig grundutbildning med fokus på cyberförsvar. Under 11 månader genomgår de värnpliktiga dels militär grundutbildning och dels en specifik cyberförsvarsutbildning som tagits fram tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Med början 2022 utökar Försvarsmakten sitt utbud av cyberförsvarsutbildningar. En sammanhållande utbildningsfunktion vid Ledningsstridsskolan i Enköping sätts upp 2021 för att sammanhålla utvecklingen av innehållet i officers- och specialistofficersutbildningar inom cyberförsvaret, samt sammanhålla utvecklingen av yrkes- och befattningskurser.

Vill du bli en del av cyberförsvaret?

Försvarsmakten förstärker nu sin förmåga inom cyberförsvar och behöver bli fler. Här arbetar en blandning av civila och militärer med olika kompetenser.

”Genom mitt jobb i Försvarsmakten får jag kombinera mitt intresse för teknik med att göra något gott för Sverige. Det är en väldigt stimulerande miljö att vara i som ger mig möjligheten att jobba tillsammans med duktiga strateger, tekniker och militärer.”

Civilanställd hos cyberförsvarssektionen vid Högkvarteret

För mer information eller för att visa intresse kan du kontakta rekryteringsfunktionen på cyberintresse@mil.se.