HUR FÖRBEREDER DU DIG SOM ANHÖRIG?

Som anhörig till en person som tjänstgör utomlands behöver du vara beredd på vad en insats innebär innan den börjar. Att den ena parten i en relation befinner sig utomlands under en längre period innebär stora förändringar såväl känslomässigt som praktiskt.

Utlandsveteran tillsammans med anhörig sitter bredvid varandra.

Redan innan en internationell insats behöver man, både som anhörig och anställd, planera och förbereda sig på vad som väntar. Insatsen kommer att upplevas som mindre ansträngande ju mer tid som läggs på de praktiska och mentala förberedelserna. Det visar både forskning och Försvarsmaktens Veterancentrums erfarenhet.
Insatsutbildningen kan innebära den första utmaningen. Av både anhöriga och utlandsveteraner uppfattas den både som tidskrävande och intensiv. Ibland är den också på en annan ort vilket kan bidra till att tiden borta från hemmet blir längre än själva insatsen.
På checklistan här intill kan anhöriga och anställda tillsammans gå igenom vad som väntar.

ENKEL KONTAKT UNDER INSATS

Försvarsmakten strävar efter att kommunikation mellan hem och insatsområde ska vara så god som möjligt. Det ska vara enkelt att hålla kontakt, via telefon, post och internet. Möjligheterna kan dock skilja sig åt beroende på infrastruktur i insatsområdet och om den som åker gör det med ett förband eller som enskild.

Som anhörig kan det vara bra att redan på förhand ta reda på vilka möjligheter som finns till kommunikation i den aktuella insatsen, så att man kan ha rimliga förväntningar på sin partner.

Kontakta ansvarigt förband för information om vilka möjligheter till kommunikation du kommer att ha under insatsen.

RELATIONER PÅ DISTANS

Att hålla relationerna levande under insatstiden är viktigt. Vardagens känslor och inte sällan problem ska fortsätta lösas på distans och man behöver bygga upp en förberedelse för det redan innan insatsen.

Försvarsmakten erbjuder familjehelger, samt så kallad Prep som är relationsbefrämjande kurser, via Invidzonen och Svenska soldathemsförbundet.

Hemkomstceremoni för den nyss hemkomna Afghanistaninsatsen FS37 på Kavallerikasern i Stockholm.
Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

FÖRSÖK LÖSA PROBLEM INNAN INSATSEN

En del av den mentala förberedelsen är att reda ut eventuella problem och oenigheter innan insatsen påbörjas. Under insatsen blir det betydligt svårare. Kommunikation, förberedelser och planering minskar oftast risken för missförstånd, ouppfyllda förväntningar och besvikelser hos alla inblandade parter.

ATT FÖRBEREDA SIG PÅ DET VÄRSTA

Mentala och praktiska förberedelser innebär också att förbereda sig på det värsta – att den tjänstgörande skulle skadas allvarligt eller omkomma under insatsen. Därför uppmanas den som ska åka i väg på utlandsuppdrag att prata med dig som anhörig om de situationerna och vad som skulle ske om det värsta inträffar.

Skriv gärna ned tankar och önskemål och prata igenom ekonomiska och juridiska frågor. Som stöd i samtalet finns Försvarsmaktens Sista vilja och olika begravningsbyråers material som Vita arkivet och Livsarkivet till stöd.

CHECKLISTA: HUR KAN JAG FÖRBEREDA MIG?

Viktiga förberedelser inför insats 

 • Anhöriga och anställd bör prata igenom vilka det är som anges som anhörig 1 och 2, och vad detta innebär.  
 • Som anhörig är det viktigt att ta till sig Försvarsmaktens anhöriginformation, i skrift eller på anhörigträffar.
 • Inom familjer bör man tillsammans tänka igenom hur vardagen ska fungera med arbete, återhämtning, aktiviteter, hämtning och lämning mm om barn finns i familjen. Informera personal på förskola och skola om förändringen och påminn personalen om att inte ta upp negativ nyhetsrapportering från insatsområdet.
 • Red ut eventuella problem och oenigheter före avresan. Det är mycket svårare att lösa problem över telefon eller e-post när ni väl är ifrån varandra.
 • Om ni har barn kan ni anmäla er till en familjehelg som arrangeras av Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisation Invidzonen. Syftet är att stärka er i rollen som föräldrar utifrån ledorden förtroende, tillit och ömsesidig respekt.
 • Kom överens om hur just er kommunikation ska fungera under insatstiden. Diskutera när det passar bäst att prata i telefon och hur ofta.

  Bygg ett nätverk

 • Mobilisera det egna nätverket runt dig i form av familj, vänner och andra närstående. Nätverket kan avlasta när du väl behöver det.
 • Prata igenom vilka anhöriga som finns i den anställdes nätverk och vilken information de har behov av under insatsen.
 • Etablera kontakt med andra anhöriga till tjänstgörande vid förbandet eller via Invidzonen.

  Ideella samarbetsorganisationer

 • Uppsök de ideella samarbetsorganisationer som kompletterar Försvarsmaktens anhörigarbete.

 • Svenska Soldathemsförbundet och Invidzonen erbjuder till exempel anhöriga kurser, information, kontakt, stöd och rådgivning inom ett flertal områden. Vissa lokala kamratföreningar och Sveriges veteranförbund erbjuder också stöd och aktiviteter.

 • Om ni lever i en parrelation kan ni anmäla er till en PREP-kurs via Svenska Soldathemsförbundet, där syftet är att stärka och stötta kommunikationen i relationen.

  Information

 • Informationsmaterial riktat till lärare, förskolelärare och andra vuxna som träffar barn finns på Försvarsmaktens hemsida.  

 • Informera arbetsgivare och kollegor så de är medvetna om den nya situationen. 

  Ekonomi, försäkringar och praktiska förberedelser 

 • Läs avtal som styr ersättning under tjänstgöringen.

 • Gör en ekonomisk plan och säkerställ att fler kan hantera löpande utgifter såsom räkningar och kontonummer. Kontrollera att ni har nödvändiga fullmakter för att hantera konton.

 • Fundera över behovet och möjligheten att köpa in tjänster som kan underlätta i vardagen, så som städning, matkasse, barnpassning eller liknande.

 • Gör en översyn av den tjänstgörandes och i förekommande fall familjens försäkringsskydd och komplettera vid behov. Kontrollera om eventuella privata försäkringar gäller i aktuellt insatsområde. Begär att få svaret från försäkringsbolaget skriftligt.  

 • Prata igenom vad som händer om det värsta skulle inträffa. Sista viljan, Vita arkivet eller Livsarkivet kan vara bra guider kring både känslomässiga och praktiska frågor. 

  Så hanterar man avresan

 • Avsätt tid till avsked. Det är inte lätt att säga hejdå, men däremot väldigt viktigt för både dig och din närstående och ska få ta den tid det behöver. 

 • Tänk igenom hur avskedet ska gå till, speciellt om det finns barn som ska till skola och förskola. Oftast ska den anställde inställa sig ungefär ett dygn innan flyget går, se till att det finns tid för avskedet i vardagen.