Ledning

Olika stödfunktioner med specifika förmågor är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Några exempel på dessa är driftövervakning av telenätet, it-stöd och telekrigsförmåga.

Sverige är värd för den multinationella övningen VIKING 05. Ca 1900 stabsofficerare från ett 25-tal nationer kommer då att kopplas samman i ett datanätverk med spelsajter i åtta länder och genomföra övningen helt digitalt.
Sverige är värd för den multinationella övningen VIKING 05. Ca 1900 stabsofficerare från ett 25-tal nationer kommer då att kopplas samman i ett datanätverk med spelsajter i åtta länder och genomföra övningen helt digitalt.
Officerare på ledningsövning. Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens ledningsförband är inriktade både mot nationella och internationella uppgifter. Ledningsförbanden ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära operationer utanför Sveriges gränser. Förbanden bidrar då med både personal och materiel.

Ledningsförband

Ledningsregementet är försvarsmaktsgemensamt och verksamheten omfattar ledning, informationshantering samt verkan på informationsarenan.

Ledningsregementet utbildar bland annat stabs- och sambandsförband. Regementet utbildar och tränar också Försvarsmaktens personal i ledning, samband, telekrig, meteorologi och oceanografi, informationstjänst samt psykologiska operationer. Regementet utvecklar också metoder och system inom dessa förmågor samt stödjer nationella och internationella militära operationer inom dessa områden. Vid Ledningsregementet utbildas även personal från övriga delar av totalförsvaret och andra myndigheter. Vid Ledningsregementet finns Totalförsvarets signalskyddsskola och Ledningsskolan.

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) är ett försvarsmaktsgemensamt förband med verksamhet på 30 orter i hela Sverige. FMTIS ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. Exempel på system som ingår i den teletekniska infrastrukturen är Försvarsmaktens telenät, marinens telenät och Försvarsmaktens satellitkommunikationer.

Förbandet arbetar även med driftövervakning, driftledning samt underhåll och förvaltning av fasta insatsledningssystem, olika sensorsystem och radiosystem. Förbandet stödjer nationella och internationella militära operationer.