Försvarsmakten har en ledande roll i utvecklingen av ett modernt totalförsvar. Vår huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Vi ska främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges territoriella integritet. Vi ska också värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt förebygga konflikter och krig såväl nationellt som internationellt.

Försvarsmaktens roll i totalförsvaret 

Sveriges riksdag och regering har i december 2020 beslutat om en ny inriktning för totalförsvaret, det vill säga både det militära och civila försvaret, för perioden 2021-2025. Totalförsvarets förmåga behöver fortsatt stärkas. Den totalförsvarsplanering som är påbörjad ska fortsätta för att säkra totalförsvarets förmåga. Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap, uthållighet och planering att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja vårt land.

Om Sverige blir angripet ska Försvarsmakten, med stöd av övriga totalförsvaret, försvara Sverige för att skapa tid, handlingsfrihet och ytterst säkerställa landets självständighet. Motståndet ska vara beslutsamt och uthålligt. Genom ömsesidigt stöd och samverkan mellan det militära och det civila försvaret ska största möjliga försvarseffekt uppnås. 

I händelse av krigsfara eller krig behöver samhället snabbt kunna ställa om till krigsförhållanden, genomföra en nationell kraftsamling och mobilisera de militära och civila resurser som gynnar försvarsansträngningarna. Därför ska Försvarsmakten i samverkan med berörda myndigheter och i dialog med näringslivet utveckla försörjningstryggheten som ett led i att säkra uthållighet. 

Förmågan att agera på underrättelser är en viktig del i utvecklingen av totalförsvaret, även avseende förmågan att hantera hybridhot. Den bredare hotbilden mot Sverige medför behov av att stärka samverkan mellan säkerhets- och underrättelsetjänsterna för att säkerställa en god gemensam lägesuppfattning över hela hotskalan. Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Dessutom bedrivs civil underrättelseverksamhet, främst av Säkerhetspolisen.

I inriktningen från riksdag och regering finns ett övergripande mål för totalförsvaret:
”Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet.”