Försvarsmakten har en ledande roll i utvecklingen av ett modernt totalförsvar. Vår huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Vi ska främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges territoriella integritet. Vi ska också värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt förebygga konflikter och krig såväl nationellt som internationellt.
I totalförsvaret ingår myndigheter, organisationer och företag. Det innebär att alla Sveriges invånare berörs av totalförsvaret och är en del av Sveriges försvar.

Försvarsvilja handlar ytterst om insikten att alla vi som lever i Sverige är en del av det här landet, och att vi också måste vara beredda att göra vårt för att upprätthålla demokratin och friheten för oss själva och varandra. Att försvara och bevara vårt samhällsskick är en skyldighet men också en möjlighet. Vi ska ta vara på den möjligheten.

Sveriges riksdag och regering har i december 2020 beslutat om en ny inriktning för totalförsvaret, det vill säga både det militära och civila försvaret, för perioden 2021-2025. Totalförsvarets förmåga behöver fortsatt stärkas. Försvarsplaneringen är dimensionerande för totalförsvarsplaneringen. Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap, uthållighet och planering att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja vårt land.

Om Sverige blir angripet ska Försvarsmakten, med stöd av övriga totalförsvaret, försvara Sverige för att skapa tid, handlingsfrihet och ytterst säkerställa landets självständighet. Motståndet ska vara beslutsamt och uthålligt. Genom ömsesidigt stöd och samverkan mellan det militära och det civila försvaret ska största möjliga försvarseffekt uppnås.

I händelse av krigsfara eller krig behöver samhället snabbt kunna ställa om till krigsförhållanden, genomföra en nationell kraftsamling och mobilisera de militära och civila resurser som gynnar försvarsansträngningarna. Därför ska Försvarsmakten i samverkan med berörda myndigheter och i dialog med näringslivet utveckla försörjningstryggheten som ett led i att säkra uthållighet.

Förmågan att agera på underrättelser är en viktig del i utvecklingen av totalförsvaret, även avseende förmågan att hantera hybridhot. Den bredare hotbilden mot Sverige medför behov av att stärka samverkan mellan säkerhets- och underrättelsetjänsterna för att säkerställa en god gemensam lägesuppfattning över hela hotskalan. Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Dessutom bedrivs civil underrättelseverksamhet, främst av Säkerhetspolisen.

I inriktningen från riksdag och regering finns ett övergripande mål för totalförsvaret:

”Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet.” Det övergripande målet kompletteras med specifika mål för det militära respektive det civila försvaret.

Hur agerar vi om det värsta händer?

Försvarsmakten har tagit fram, i dialog med Skolverket, en omfattande lärarhandledning tillsammans med ett digitalt utbildningspaket inklusive bedömningsstöd och examination.
Vi behöver alla lära oss mer om hur vårt samhälle och vårt dagliga liv påverkas om det värsta händer och hur vi kan förbereda oss för att klara av dem så bra som möjligt.

Försvarsmakten erbjuder ett kunskapslyft i totalförsvar som du kan använda gratis – i syfte att stärka  Sveriges totalförsvar.

Genom utbildningen på www.totalforsvarskunskap.se kan du öka din förmåga att hantera dessa utmaningar. Utbildningen är digital och tar ca 75-90 minuter.

Det handlar om att visa försvarsvilja och motståndskraft, stå emot desinformation och ha ett starkt psykologiskt försvar.

Det börjar med dig och mig. Tillsammans är vi totalförsvaret.