Specialistofficerare

Specialistofficerare kan ha fem grader, där sergeant är den lägsta och flottilj- och regementsförvaltare de högsta.

Efter examen får de nya officerarna och specialistofficerarna direkt anställning i Försvarsmakten
Examen för specialistofficerare. Foto: Försvarsmakten

Specialistofficerarnas grader heter:

  • Sergeant
  • Översergeant
  • Fanjunkare
  • Förvaltare
  • Regementsförvaltare (i armén och amfibiekåren) eller flottiljförvaltare (i flygvapnet och sjöstridsförband i marinen)

I regel måste en specialistofficer inneha sin grad i minst fyra år innan han eller hon kan befordras. Det är chefen på det förband där specialistofficeren tjänstgör som fattar beslut om befordran. För befordran till flottilj- och regementsförvaltare fattas beslutet av Försvarsmaktens personaldirektör på Högkvarteret.

Jämfört med officersgraderna står sergeant under den lägsta officersgraden, fänrik. Översergeant är likställt med fänrik, fanjunkare är likställd med löjtnant och förvaltare är likställd med kapten. 

En regements- eller flottiljförvaltare är likställd med en överstelöjtnant (armén, flygvapnet och amfibiekåren) och kommendörkapten (sjöstridsförband i marinen).

Grader. Specialistofficerare. Armén.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Flottan.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Amfibiekåren.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Flygvapnet.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Fältuniform 90.
Foto: Försvarsmakten