Specialistofficerare

Specialistofficerare kan ha fyra grader, där förstesergeant är den lägsta och flottilj- och regementsförvaltare de högsta.

Examen för specialistofficerare. Foto: Försvarsmakten

Specialistofficerarnas grader heter:

  • Förstesergeant
  • Fanjunkare
  • Förvaltare
  • Regementsförvaltare (i armén och amfibiekåren) eller flottiljförvaltare (i flygvapnet och sjöstridsförband i marinen)

Vanligtvis måste en specialistofficer inneha sin grad i minst fyra år innan han eller hon kan befordras. Det är chefen på det förband där specialistofficeren tjänstgör som fattar beslut om befordran. För befordran till flottilj- och regementsförvaltare fattas beslutet av Försvarsmaktens personaldirektör på Högkvarteret.

Jämfört med officersgraderna står förstesergeant under den lägsta officersgraden, fänrik medan fanjunkare står över fänrik men under löjtnant. Den näst högsta graden specialistofficerare kan få, förvaltare, står över löjtnant men under en kapten i det militära gradsystemet.

En regements- eller flottiljförvaltare står över en major men under en överstelöjtnant (armén, flygvapnet och amfibiekåren) respektive över örlogskapten men under kommendörkapten (graderna motsvarighet i sjöstridsförband i marinen).

gradbeteckningar specialistofficer