Stöd till samhället

Vid krissituationer har Försvarsmakten i uppgift att vara till stöd för samhället. Det kan till exempel bli aktuellt vid översvämningar, stormar eller bränder.

På gården Pellbacken i Färila har gårdsägaren upplåtit logiplats åt hemvärns- och räddningpersonal. Lokalen har inretts med tältsängar och i nära anslutning finns ett kök där den tillresta personalen själva kan bereda kvällsmål eller frukost med mat donerad av lokala välgörare. Dygnet runt finns här möjlighet att återhämta samt duscha och tvätta sig.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
På gården Pellbacken i Färila har gårdsägaren upplåtit logiplats åt hemvärns- och räddningpersonal. Lokalen har inretts med tältsängar och i nära anslutning finns ett kök där den tillresta personalen själva kan bereda kvällsmål eller frukost med mat donerad av lokala välgörare. Dygnet runt finns här möjlighet att återhämta samt duscha och tvätta sig.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Civilmilitär samverkan när stor skogsbrand bröt ut nära byn Kårböle i Ljusdals kommun, sommaren 2018. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

När samhället drabbas av svåra påfrestningar som naturkatastrofer, omfattande avbrott i el- eller vattenledningsnät eller omfattande olyckor, krävs samarbete mellan myndigheter, kommuner och landsting. Då ska Försvarsmakten kunna vara ett stöd genom att skydda människor, miljön och samhällsfunktioner som exempelvis vägnätet. Det har Sveriges riksdag beslutat.

Försvarsmakten har kompetens och utrustning som gör att vi kan genomföra insatser som andra myndigheter har svårt att utföra på egen hand. Det handla om att en väg måste röjas efter en storm eller att en försvunnen person måste eftersökas.

Försvarsmakten är skyldig att delta i räddningsinsatser om det finns lämpliga resurser och om deltagandet inte allvarligt hindrar den vanliga verksamheten. Det följer av lagen om skydd mot olyckor. Försvarsmakten kan även lämna stöd till samhället i situationer som inte är kriser. Det kan till exempel gälla transporter av sjuka eller ammunitionsröjning.

Sverige är indelat i fem militärregioner: nord, mitt, väst, syd och Gotland. Varje region har en stab som har till uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Det kan till exempel vara naturkatastrofer eller sökande efter försvunna personer.

Fakta

Enligt 2 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten har Försvarsmakten som uppgift att "med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet".

Beroende av situation lämnas stödet genom tillämpning av bestämmelserna i följande lagar och förordningar.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). När stöd lämnas för medverkan i en räddningsinsats saknas stöd för Försvarsmakten att ta ut avgifter för de merkostnader som uppstår.

Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Försvarsmakten ska ta ut avgifter för stöd enligt denna förordning. Full kostnadstäckning skall uppnås, om inte stödet lämnas till en annan statlig myndighet eller det är fråga om stöd enligt 3 § Stödförordningen.

Förordningen (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter. När stöd lämnas för helikoptertransporter för polisiära insatser saknas stöd för Försvarsmakten att ta ut avgifter för de merkostnader som uppstår.

Lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Försvarsmakten ska ta ut avgifter för de merkostnader som uppstår när stöd ges till polisen. Polisen och Försvarsmakten ska stå för sina egna kostnader för utbildning och övning.

När stöd lämnas för medverkan vid räddningstjänst, exempelvis vid brandbekämpning eller översvämning, ska stödet lämnas i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (LSO). Av LSO framgår att Försvarsmakten är skyldig att med personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren. En sådan skyldighet föreligger dock endast om Försvarsmakten har lämpliga resurser och att ett deltagande inte allvarligt hindrar Försvarsmaktens vanliga verksamhet.