Ett hållbart försvar

För att lösa Sveriges miljöproblem krävs engagemang från hela samhället, inklusive Försvarsmakten. Därför strävar vi hela tiden efter att ta ansvar för vår verksamhets påverkan på miljön.

Expedition Håll Västkusten rent var ett tidigare samarbete mellan Försvarsmakten och Håll Sverige Rent. Foto: Håll Sverige Rent

arbete med miljö på uppdrag av regeringen

Vår verksamhet ska präglas av hänsyn till miljön, vare sig vi planerar, övar eller utför insatser, såväl i Sverige som utomlands. Det har regeringen beslutat. Miljöarbetet ska ske inom ramen för vår huvuduppgift, att ansvara för Sveriges militära försvar.

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som gäller olika miljöfrågor, till exempel luftkvalitet, försurning av vattendrag och biologisk mångfald. Målen ska vara uppnådda år 2020 och regeringen har gett Försvarsmakten i uppgift att bidra till det arbetet. För att göra det har Försvarsmakten satt upp tre egna miljömål.

Målen sattes upp 2016, och de ska vara uppnådda 2020. De gäller effektiv energiförbrukning, minskad andel osorterat avfall och miljöhänsyn vid övningar och insatser. För att Försvarsmakten ska nå målen krävs åtgärder från alla som jobbar i organisationen, från soldater och sjömän som planerar och deltar i övningar till de som administrativt bokar resor eller upphandlar materiel.

Mål och policy för hela organisationen

Försvarsmaktens miljöpolicy är den viktigaste vägvisaren i vårt dagliga miljöarbete och den beskriver hur vi ska minimera vår miljöpåverkan. Det sker bland annat genom utbildning av personal, miljökrav på andra aktörer vi samarbetar med och utvärdering av miljöarbetet.

En del av Försvarsmaktens policy är att vi varje år ger ut en miljöredovisning där vi presenterar arbetet mot våra miljömål. Där utvärderas också vår verksamhets miljöpåverkan, både dess positiva och negativa effekter.

Förutom vår egen miljöpolicy omfattas Försvarsmakten av en policy som gäller för en större grupp myndigheter som arbetar med Sveriges försvar. Det kan du läsa om på sidan "Myndighetsövergripande arbete".