Genom att Försvarsmakten följer riktlinjerna för en hållbar utveckling skapas förutsättningar för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag – att värna om demokratin. Hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030, och Sveriges miljömål. Enligt den kartläggning som Försvarsmakten har gjort för att identifiera hur myndigheten arbetar med hållbarhet står det klart att myndigheten påverkar och bidrar positivt till de flesta av de sjutton målen i Agenda 2030.

För att bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på organisationsnivå krävs att de sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiven är välintegrerade och kan samspela med varandra. Varje enskild del påverkar det övergripande hållbarhetsarbetet och därför måste alla delar agera samstämmigt för att en hållbar verksamhet ska kunna uppnås. Försvarsmaktens hållbarhetsarbete gällande miljö fokuserar på klimatfrågor och biologisk mångfald, och det sociala och ekonomiska hållbarhetsarbetet fokuserar på arbetsmiljö, upphandling, jämställdhet och cirkulär ekonomi. Att systematiskt arbeta med hållbar utveckling skapar förutsättningar för myndighetens huvuduppdrag – att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.