Genom ett nära samspel mellan Försvarsmakten och en hållbar utveckling skapas förutsättningar för att verksamheten ska kunna genomföra sitt uppdrag – att värna om demokratin. Hållbarhetsarbetet tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och Sveriges miljömål. Enligt den kartläggning som Försvarsmakten har gjort för att identifiera hur myndigheten arbetar med hållbarhet, påverkar och bidrar myndigheten till de flesta av de 17 målen som listas i Agenda 2030.

För att bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på organisationsnivå krävs en integrering och samspel av de sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiven. Varje del har en påverkan på det övergripande hållbarhetsarbetet, vilket kräver att alla delar agerar i balans för att forma en hållbar verksamhet. Försvarsmaktens hållbarhetsarbete innefattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Medan det miljömässiga fokuserar på klimatfrågor och biologisk mångfald handlar det sociala och ekonomiska om frågor så som arbetsmiljö, upphandling, jämställdhet och cirkulär ekonomi. Systematiskt arbete med hållbar utveckling skapar förutsättningar för myndighetens huvuduppdrag – att försvara Sverige, landets intressen, och vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.