Allmänt om utmärkelsetecken

Med utmärkelsetecken avses ordenstecken, medaljer och vissa märken. För närvarande återfinns officiella svenska utmärkelser hos statschefen, regeringen samt vid vissa myndigheter och akademier.

Försvarsmakten har en förtjänstmedalj, en medalj för sårad i strid, en minnesmedalj för internationella insatser och fyra tjänstgöringsmedaljer. Vissa utmärkelser kan delas ut med banddekorationer (svärd, lagerkrans eller stjärna) och därmed få utökad betydelse och rang.

Det är överbefälhavaren som tilldelar Försvarsmaktens förtjänstmedalj. Tjänstgöringsmedaljer kan med stöd av överbefälhavarens bestämmelser tilldelas och delas ut av förbandschef.

Bärandet av utmärkelsetecken på Försvarsmaktens uniformer syftar till att visa Sveriges eller annan nations, myndighets, organisations eller därtill jämförlig motsvarighets erkänsla till enskild för tapperhet, bragd, förtjänst eller som erkänsla för skada eller dödsfall till följd av strid.

Så bärs medaljer

På uniform bärs utmärkelser som Försvarsmakten medgivit bärandetillstånd för. Försvarsmaktens uniformsbestämmelser reglerar vilka svenska, utländska och internationella utmärkelsetecken som har generellt bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer. Utöver dessa så krävs ett personligt meddelat tillstånd för att få bära utmärkelsen till uniform.

För bärande av utmärkelser till civila kläder ger Kungl. Maj:ts Orden ut rekommendationen ”Att bära ordnar och utmärkelsetecken” som finns att hämta på kungahusets webbplats. I officiella sammanhang är det särskilt viktigt att bära utmärkelser som tradition och protokollära seder bjuder.