Allmänt om utmärkelsetecken

Med utmärkelsetecken avses ordenstecken, medaljer och vissa märken. Försvarsmakten är den enda instans i Sverige utöver regeringen och kungen som kan dela ut medaljer eller utmärkelser.

Myndigheten har sju olika medaljer, i olika valörer, som kan tilldelas anställda för exempelvis fullgörande av grundutbildning, framstående insatser under strid eller tjänstgöring vid internationella insatser. Utmärkelser kan också vara minnestecken för viss organisation eller verksamhet.

Det är överbefälhavaren eller förbandschef som tilldelar Försvarsmaktens medaljer.

Bärandet av utmärkelsetecken på Försvarsmaktens uniformer syftar till att visa Sveriges eller annan nations, myndighets, organisations eller därtill jämförlig motsvarighets erkänsla till enskild för tapperhet, bragd, förtjänst eller som erkänsla för skada eller dödsfall till följd av strid.

Så bärs medaljer

På uniform bärs endast utmärkelser som Försvarsmakten medgivit bärandetillstånd för. Försvarsmaktens reglemente uniformsbestämmelser 2015 kapitel 9, reglerar vilka svenska samt, efter särskilt tillstånd, utländska och internationella utmärkelsetecken som får bäras på Försvarsmaktens uniformer. Till civila kläder går det självfallet att bära vilken utmärkelse som helst men för närvaro i officiella sammanhang bör bäraren ta reda på vad traditionen och protokollära seder bjuder.