Specialförband

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som genom tillgång till särskilda resurser och metoder kompletterar övriga stridskrafters förmågor.

Specialförbanden kan verka i miljöer som är såväl fysiskt som psykiskt och politiskt mer riskabla än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Foto: Försvarsmakten
Specialförbanden kan verka i miljöer som är såväl fysiskt som psykiskt och politiskt mer riskabla än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Foto: Försvarsmakten

Specialförbanden kan verka i miljöer med fysiskt, psykiskt och politiskt hög risk. En insats ska vara ett effektivt medel att uppnå strategisk och/eller operativ effekt, i synnerhet vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag. Personalen är specialförbandens absolut viktigaste resurs. Väl motiverade, utbildade och utrustade samt fysiskt och psykiskt starka medarbetare är en förutsättning för de uppgifter som specialförbanden har att lösa. All personal är därför särskilt uttagen, utbildad och utrustad.

Operationssäkerhet är mycket viktigt för specialförbanden. Det innebär bland annat att många uppgifter om vad förband och enheter klarar av, hur de arbetar och vilken utrustning de har, är belagt med sekretess.

Försvarsmaktens specialförband består av chefen för specialförbanden, specialförbandsledningen i ledningsstaben vid Högkvarteret, Särskilda operationsgruppen (Sog) samt Försvarsmaktens specialoperationsförband.

Försvarsmaktens specialoperationsförband är avdelade specialförbandsenheter som är särskilt organiserade vid vissa organisationsenheter för att genomföra och stödja specialoperationer. Sammantaget utgör dessa förband och enheter Försvarsmaktens specialförbandssystem.

Försvarsmaktens specialoperationsförband är Sektionen för operativ teknik, Sjötransportenheten, Särskilda helikoptergruppen, Särskilda transportflyggruppen, Särskilda sambandsenheten, Specialförbandens fallskärmsskola samt Särskilda logistikgruppen.

Alla enheter och all personal inom specialförbanden ska vara beredda att, med hög beredskap, ingå i en sammansatt stridsgrupp som oaktat konfliktnivå med kort förvarningstid kan sättas in nationellt eller internationellt.

Specialförbandsledningen

Specialförbandsledningen är organiserad för att kunna leda specialoperationer, specialförbandsverksamheten samt utveckla förband, förmågor och materiel inom specialförbanden. Specialförbandsledningen är en del av ledningsstaben vid Högkvarteret i Stockholm.

Särskilda operationsgruppen

Särskilda operationsgruppen (Sog) är kärnförbandet inom specialförbanden och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid såsom raidföretag på stort djup och fritagningsoperationer, underrättelseinhämtning i komplex miljö och med avancerade metoder. Dessutom ges militärt stöd som exempelvis utbildning och utövning av mentorskap för specialförband som är under uppbyggnad.

Sektionen för operativ teknik

Sektionen för operativ teknik är en stödjande enhet vars huvuduppgift är att, inför och under specialoperationer, tillhandahålla kvalificerat tekniskt stöd och kompetens. Verksamheten spänner över ett brett spektrum av teknikområden med tyngdpunkt på data och radioteknik. Enheten är lokaliserad i Stockholm.

Sjötransportenheten

Huvuduppgiften för sjötransportenheten är stöd inom specialförbanden med bland annat taktiska sjötransporter, understödjande eld och evakuering av skadade. Sjötransportenheten är organiserad inom Första ubåtsflottiljen och lokaliserad i Karlskrona.

Särskilda helikoptergruppen

Vid Helikopterflottiljen i Linköping finns särskilda helikoptergruppen vars ansvarsområden är transport, understöd, spaning samt underrättelseinhämtning med hjälp av helikopter 15 och 16.

Särskilda transportflyggruppen

Särskilda transportflyggruppen ingår i transport- och specialflygenheten på Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs och genomför strategiska och taktiska transporter av personal och materiel. De är speciellt utbildade i att fälla fallskärmshoppare från extremt hög eller låg höjd samt att genomföra materielfällning med stor precision.

Särskilda sambandsenheten

Särskilda sambandsenheten har som huvuduppgift att förse Försvarsmaktens specialförband med ledningssystemstödkompetens inom områdena informations- och sambandssystem. Särskilda sambandsenheten är lokaliserad vid Ledningsregementet i Enköping.

Specialförbandens fallskärmsskola

Specialförbandens fallskärmsskola har som huvuduppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband och övriga insatsförband med utbildning i fallskärmstjänst, luftburen försörjning samt upprättande av temporära landningszoner. Fallskärmsskolan är organiserad inom Livregementets husarer (K 3) och är lokaliserad i Karlsborg.

Särskilda logistikgruppen

Särskilda logistikgruppen finns i Örebro och är en del i logistikkedjan inom specialförbanden. Huvuduppgifterna är förnödenhetsförsörjning och transporttjänst från stridsteknisk till strategisk nivå.