Att genomföra en insats innebär att lösa en uppgift i skarpt läge. I Försvarsmaktens uppdrag ingår både nationella och internationella insatser. De nationella insatserna är sådana som sker inom Sveriges gränser och i närområdet.

En nationell insats som Försvarsmakten ska utföra är att försvara Sverige och främja säkerheten på vårt territorium. Det innebär ytterst att Försvarsmakten ska försvara Sverige i krigssituationer.

Samhällsuppgifter i fredstid

I fredstid utför Försvarsmakten andra nationella insatser. Till exempel har vi i uppgift att förhindra kränkningar av Sveriges territorium. Försvarsmakten upptäcker och avvisar fartyg eller flygplan som tar sig över våra gränser utan tillåtelse.

En annan av typ av nationella insatser är att vid behov bistå samhället med stöd. Vår personal och våra resurser används bland annat vid eftersökning av försvunna personer, bekämpning av skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Säkerhet och tillsyn

Försvarsmakten utövar också tillsyn över alla offentliga och privata verksamheter som hanterar och förmedlar säkerhetsskyddsklassificerad information. Sådan måste krypteras i ett av Försvarsmakten godkänt kryptosystem, och hanteras enligt särskilda regler som beskrivs i Säkerhetsskyddslagen.

Det ligger också på Försvarsmakten att besluta om tillstånd för utländsk militär personal att vistas i Sverige.