Överbefälhavaren

Överbefälhavaren, ÖB, leder Försvarsmaktens verksamhet såväl nationellt som internationellt, utifrån riksdagens och regeringens beslut.

ÖB
ÖB
Överbefälhavare Micael Bydén besöker soldater i Karlsborg. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Försvarsmakten har en stor mängd uppgifter av varierande karaktär, som till exempel att genomföra internationella insatser, bevaka och skydda Sveriges gränser och stötta samhället i krissituationer. Arbetet kräver både långsiktig planering och snabba beslut.

Sedan den 1 oktober 2015 är Micael Bydén överbefälhavare. Dessförinnan var han chef för flygvapnet.

”Vår militära förmåga ska utgöra en starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp där den unika kompetensen och förmågan hos varje anställd och frivillig är avgörande.”

ÖB Micael Bydén

Bakgrund som stridspilot och flygattaché

Micael Bydéns militära karriär startade med utbildning vid Kustartilleriets och Marinens officershögskola 1983. 1986 utbildade han sig till stridspilot i Ljungbyhed, följt av tjänstgöring vid Norrbottens flygflottilj, F 21 Luleå. De två sista åren där var han ställföreträdande divisionschef.

Micael Bydén har betydande insikter i internationella militära sammanhang, bland annat genom tjänsten som biträdande flygattaché och flygattaché i USA som han innehade i fyra år. Han var även stabschef för ett regionalt kommando inom Isaf-styrkan i Mazar-e-Sharif, Afghanistan, 2011.

Micael Bydén har tilldelats en rad militära utmärkelser, både svenska och internationella.