Samhällsplanering

Ett av Försvarsmaktens ansvarsområden är att vidmakthålla de områden och funktioner som är av riksintresse för totalförsvarets militära del genom att aktivt delta i samhällsutvecklingen.

LULEÅ 20130928

Samhällets samlade resurser övar samverkan när ett fingerat Jas 39 Gripen kolliderar med ett civilt passagerarplan som kraschar på Luleå Kallax flygplats. Haveriövningen innefattade personal från Försvarsmakten, Länsstyrelsen Norrbottens län, Landstingen Norrbottens län, Polismyndigheten i Norrbottens län, Luleå Kommun, Räddningstjänsten från Luleå, Boden samt Piteå, Swedavia, Flygbolaget SAS, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och SOS Alarm.

Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES
LULEÅ 20130928

Samhällets samlade resurser övar samverkan när ett fingerat Jas 39 Gripen kolliderar med ett civilt passagerarplan som kraschar på Luleå Kallax flygplats. Haveriövningen innefattade personal från Försvarsmakten, Länsstyrelsen Norrbottens län, Landstingen Norrbottens län, Polismyndigheten i Norrbottens län, Luleå Kommun, Räddningstjänsten från Luleå, Boden samt Piteå, Swedavia, Flygbolaget SAS, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och SOS Alarm.

Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES
Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat flygplatser. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och genomföra militära operationer dygnet runt, året om, på marken, i luften och till sjöss. Försvarsmakten, tillsammans med bland annat Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA), utgör en del av Sveriges totalförsvar och för att utveckla och bibehålla de förmågor vi har behövs utbildning och övningar. Året runt bedrivs också skarpa insatser.

Områden och funktioner som har betydelse för möjligheten att över tiden utbilda och öva behöver därför skyddas mot åtgärder som kan medföra begränsningar. Eftersom andra myndigheters planering, planläggning och lovgivning kan påverka den militära infrastrukturen och möjligheterna att bedriva totalförsvarets verksamhet bevakar Försvarsmakten sina intressen i dessa processer. Försvarsmakten deltar i samhällsplaneringen bland annat i egenskap av sektorsmyndighet för riksintressen för totalförsvarets militära del, men också som verksamhetsutövare.

Utförligare beskrivning om hur Försvarsmakten bevakar sina intressen genom riksintressen finns tillgängligt under riksintressen.

Försvarsmakten äger inga fastigheter. Fortifikationsverket är statens ägarföreträdare och förvaltare av försvarsfastigheter. Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att se till att Försvarsmakten, med flera totalförsvarsmyndigheter, har funktionsdugliga och ändamålsenliga anläggningar, lokaler och mark för sin verksamhet. Uppdraget innebär att Fortifikationsverket genom att tillhandahålla försvarsfastigheter bidrar till att Försvarsmakten, kan upprätthålla och utveckla ett militärt försvar.

För att Fortifikationsverket ska kunna fullgöra uppdraget är det därför av avgörande betydelse att kommuner, fastighetsägare och verksamhetsutövare med flera, iakttar att Fortifikationsverket är en part i remiss- och samråds- förfaranden. Detta gäller exempelvis kommunala planer och tillståndsärenden som kan påverka Försvarsmaktens nyttjande av anläggningar, lokaler och mark. Även frågor som rör försäljning av fastigheter tidigare militära fastigheter och byggnader med mera hänvisas till Fortifikationsverket.

Kontakt

Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till: 
Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85 Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera, kontakta fysplan@mil.se. Kontaktuppgifter till handläggare finns tillgängligt under kontakt.