Vid nationella krissituationer är det de regionala stabernas ansvar att samordna den militära insatsen med andra myndigheters räddningsarbete. Det kan behövas när hjälpinsatser görs från flera håll samtidigt som vid bränder eller översvämningar. Då fungerar de regionala staberna som kontaktpunkter mellan till exempel Försvarsmakten, Polisen, Sjöfartsverket, kommuner och regioner.

Ett annat av de regionala stabernas ansvarsområden är att sköta bevaknings- och skyddsuppgifter. Det kan till exempel handla om att skydda ett visst område, ett militärt skyddsobjekt, från att allmänheten tar sig in.

Både krigs- och hemvärnsförband kan engageras i nationella insatser och stöd till samhället. Under insatserna lyder förbanden under de regionala staberna. Staberna lyder i sin tur under insatsledningen i Högkvarteret.