Därför finns Försvarsmakten

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Värderingar och vision

Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa och jämlikhet samt om mänskliga rättigheter. På samma sätt som försvaret övar praktiskt och tekniskt kunnande, övas ock...

Vårt arbetssätt

Miljöaspekten är också något som genomsyrar verksamheten och berör alla i organisationen, från soldater och sjömän till administrativ personal. Vår interna tillsyn bedrivs inte bara för att säkerställa att Försvarsmakten följer lagar och...

Dokument

Här hittar du ett urval av Försvarsmaktens publikationer och dokument. De går att ladda ner i formatet PDF.

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig.

Upphandlingar

Från och med 1 januari 2019 är Försvarsmakten återigen en upphandlande myndighet. Detta efter att under perioden 2013 till 2018 ha varit hänvisade till Försvarets Materielverk (FMV) rörande upphandling och inköp.