Försvarsmaktens upphandlingar

Från och med 1 januari 2019 är Försvarsmakten återigen en upphandlande myndighet. Detta efter att under perioden 2013 till 2018 ha varit hänvisade till Försvarets Materielverk (FMV) rörande upphandling och inköp.

Tre skåpbilar uppställda på rad.
Tre skåpbilar uppställda på rad.
Under hösten 2013 levererades nya fordon, Personbil 8. En av många genomförda upphandlingar. Foto: Försvarsmakten

Inom många områden finns upphandlade ramavtal tecknade för alla myndigheter. I de fall gör Försvarsmakten ett avrop mot dessa avtal. I andra fall finns avtal tecknade för Försvarsmakten specifikt. Det övergripande syftet med upphandling är att skapa kostnadseffektiva affärer för myndigheter samt att minimera möjligheten till korruption och missbruk av statens medel. All upphandling för Försvarsmakten ska ske i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2011:1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Försvarsmaktens upphandlingar omfattar inköp av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel försvarsspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster. Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger direktupphandlingsgränsen annonseras via e-avrop och/eller på EU:s officiella annonseringsportal, Tenders Electronic Daily (TED), för offentlig upphandling. Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Försvarsmaktens upphandlingar. Det går inte att föranmäla sig till en upphandling.

Det finns inte några generella krav för att få delta i Försvarsmaktens upphandlingar. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav. Vissa upphandlingar är säkerhetsskyddade.

Kontakt

Om du har generella frågor om våra upphandlingar.

E-post: exp-hkv@mil.se

Telefon: 08-788 75 00

Fakta

Faktureringsadress:

Försvarsmakten
(org. nr. 202100-4615)
FE 1000
961 19 BODEN