Vår uppförandekod

Uppförandekoden är väsentlig för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin värdegrund och sträva mot sina visioner.

Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. 

Den svenska styrkan i Mali är en del av FNs stabiliseringsinsats MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), och utgörs av ett underrättelseförband och en nationell stödenhet. Huvuddelen av styrkan är placerad på Camp Nobel i utkanten av Timbuktu. Svenskarna är tillsammans med ett motsvarande nederländskt förband i Gao en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit).

Den 25 april 2013 antog FN´s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA. I FNs säkerhetsråds resolution 2227 ges MINUSMA sitt mandat att utföra fyra priotiterade uppgifter och två tilläggsuppgifter som bland annat infattar säkerhet, stabilisering och skydd av civila och stöd till återupprättandet av den Maliska statens kontroll av det egna territoriet. Det svenska underrättelseförbandet har till uppgift att stödja MINUSMAs uppfyllande av säkerhetsrådets mandat genom att leverera underrättelser som kan ligga till grund för MINUSMAs beslutsfattande.
Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. 

Den svenska styrkan i Mali är en del av FNs stabiliseringsinsats MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), och utgörs av ett underrättelseförband och en nationell stödenhet. Huvuddelen av styrkan är placerad på Camp Nobel i utkanten av Timbuktu. Svenskarna är tillsammans med ett motsvarande nederländskt förband i Gao en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit).

Den 25 april 2013 antog FN´s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA. I FNs säkerhetsråds resolution 2227 ges MINUSMA sitt mandat att utföra fyra priotiterade uppgifter och två tilläggsuppgifter som bland annat infattar säkerhet, stabilisering och skydd av civila och stöd till återupprättandet av den Maliska statens kontroll av det egna territoriet. Det svenska underrättelseförbandet har till uppgift att stödja MINUSMAs uppfyllande av säkerhetsrådets mandat genom att leverera underrättelser som kan ligga till grund för MINUSMAs beslutsfattande.
Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Försvarsmaktens värdegrund är basen för den uppförandekod som gäller. Andra komponenter i den är att medarbetare ska vara lojala, ta ansvar för sina handlingar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar.

Eftersom samarbete genomsyrar det mesta av Försvarsmaktens verksamhet ställs även krav på öppenhet och villighet att dela med sig av kunskap – att leda och låta sig ledas. Säkerhetsmedvetande ingår av naturliga skäl också, liksom en allmänt hälsosam livsstil som innebär aktivt avståndstagande från olagliga droger.

Att se mångfald som en tillgång ingår också i uppförandekoden och innebär att Försvarsmakten tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och brottslighet som korruption, sexhandel eller övergrepp. Medarbetare missbrukar inte heller sin maktställning, varken i yrkesroller eller i övriga relationer.

Uppförandekoden är central för att upprätthålla och stärka förtroendet för Försvarsmakten, och hjälper myndigheten att nå de mål som är satta av riksdag och regering.