Vår uppförandekod

Uppförandekoden är väsentlig för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin värdegrund och sträva mot sina visioner.

Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Försvarsmaktens värdegrund är basen för den uppförandekod som gäller. Andra komponenter i den är att medarbetare ska vara lojala, ta ansvar för sina handlingar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar.

Eftersom samarbete genomsyrar det mesta av Försvarsmaktens verksamhet ställs även krav på öppenhet och villighet att dela med sig av kunskap – att leda och låta sig ledas. Säkerhetsmedvetande ingår av naturliga skäl också, liksom en allmänt hälsosam livsstil som innebär aktivt avståndstagande från olagliga droger.

Att se mångfald som en tillgång ingår också i uppförandekoden och innebär att Försvarsmakten tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och brottslighet som korruption, sexhandel eller övergrepp. Medarbetare missbrukar inte heller sin maktställning, varken i yrkesroller eller i övriga relationer.

Uppförandekoden är central för att upprätthålla och stärka förtroendet för Försvarsmakten, och hjälper myndigheten att nå de mål som är satta av riksdag och regering.