Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen.  

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar de en nationell och territoriell bas för försvaret och skyddet av Sverige.

Hemvärnets förband

Hemvärnet består av insatsberedda förband med avancerad och ändamålsenlig utrustning gentemot dess uppgifter. Till de vanligaste förbandstyperna hör bevakningskompani och insatskompani. Bevakningskompanierna är stationära förband som verkar lokalt, medan insatskompani är rörliga med mer krävande uppgifter. Insatskompanierna förflyttar sig med bandvagnar, terrängbilar och specialutrustade minibussar. De kan därmed kraftsamla där de behövs som bäst.

Hemvärnet löser också uppgifter längs Sveriges kuster med båtburna enheter som informationsinhämtning genom spaning och ytövervakning med underrättelsekompanier. Vidare finns CBRN-plutoner, trafikplutoner, pionjärplutoner och granatkastarplutoner som med gemensamma sambands- och ledningssystem kan kommunicera med övriga förband i Försvarsmakten. Beredskapen för hemvärnsförbanden är hög och mäts i timmar, inte dagar eller veckor.

Stöd till samhället

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är hemvärnet beredda att ge stöd till polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.

Ett modernare, vassare hemvärn

Hemvärnet utvecklas hela tiden. Utrustningen blir mer avancerad, medelåldern sjunker och kraven ökar. Nya förband utbildas med nya förmågor. Hemvärnets underrättelsekompanier har till uppgift att inhämta information genom spaning och ytövervakning. De understöds av hemvärnets flyggrupper. Hemvärnsbataljoner med marina uppgifter verkar längs Sveriges kuster och skärgårdar. Andra nya specialistförband är CBRN-plutoner. som hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser, trafikplutoner och pionjärplutoner (ingenjörförband). Utöver detta har hemvärnet även 25 musikkårer. Totalt omfattar hemvärnsförbanden cirka 22 100 män och kvinnor över hela landet.

Övning Skandia internationell hemvärnsövning Karlskrona. Under veckoslutet samlades svenskar, danskar och estländare i Karlskrona för att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra i syfte att bli bättre på att lösa uppgiften "skydd av hamn".

Hemvärnssoldat Björn Walter tätt följd av de estländska soldaterna kliver i land för att säkra terrängen.
Under övningen Skandia övade svenska hemvärnssoldater tillsammans med estländska och danska i Karlskronaskärgård. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Utveckling, ansvar, gemenskap

Alla som tjänstgör i hemvärnet är frivilliga. Istället för anställning tecknas ett avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning. De allra flesta har genomfört värnplikt eller militär grundutbildning men en stor andel är specialister exempelvis sjukvårdare, mc-ordonnanser och hundförare, utan tidigare militär erfarenhet. Dessa utbildas de frivilliga försvarsorganisationerna till exempel Försvarsutbildarna, Bilkåren, Svenska Lottakåren, Frivilliga motorcykelkåren. Därefter placeras specialisterna i hemvärnsförbanden. Alla som söker en befattning i hemvärnet genomgår en säkerhetskontroll. Att tjänstgöra i hemvärnet innebär personlig utveckling, eget ansvar och en unik gemenskap.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 100
Så har vi räknat
Stefan Sandborg precis efter att han befordrats till generalmajor av överbefälhavaren. 

Fredagen den 31 augusti 2018 efter 13 år på posten avgick rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg under en ceremoni på Hemvärnets stridsskola (HvSS).

Hans efterträdare är Stefan Sandborg (tidigare chef andra brigaden) som under ceremonin befordrades till generalmajor.

Kurs på HvSS

Hitta din kurs i kurskatalogen.