Försvarsgemensamt centrum

SkyddC är ett försvarsgemensamt kunskapscentrum för CBRN och vi ansvarar för att vidmakthålla både nationell- och internationell krisberedskap inom funktionen. Samtidigt ansvar SkyddC för utbildning och utveckling avseende CBRN-området för både Försvarsmaktens personal och civila myndigheter. Utbildningsutbudet består av distanskurser, akademisk utbildning och skräddarsydda kurser inom sakområdet CBRN. För Försvarsmakten ingår bland annat utbildning av taktiska officerare och specialistofficerare.

Små enheter med komplexa uppgifter

Första CBRN-kompaniet är ett försvarsmaktsgemensamt insatsförband och utgör kärnan av SkyddC. Kompaniet uppträder i anpassade insatsenheter där detektering, identifiering och sanering av CBRN-händelser utgör de viktigaste förmågorna. Insatsenheterna har förmågan att fastställa kontaminerade områdens utbredning och hur stora koncentrationer av farliga ämnen som finns på platsen. En CBRN-grupp kan också genomföra provtagningar för att skicka bakåt i kedjan till experter på fältanalyslaboratorier som identifier exakt vilka ämnen och substanser som har använts.

Sanering kan genomföras av både personer och objekt som fordon eller ytor i terrängen som blivit kontaminerade i en CBRN-händelse.

CBRN-kompaniet har också en EOD-grupp med förmågan att röja ammunition eller hemmagjorda terroristbomber i en kontaminerad miljö eller när bomberna är tänkta att användas tillsammans med kemiska eller biologiska stridsmedel.

– Den komplexa miljön, djupet och svårigheterna som finns kopplat till CBRN-tjänsten, även på en grundläggande nivå, kräver högpresterande människor som kan ta sig an och lösa uppgifter inom alla Försvarsmaktens vapengrenar men även tillsammans med det civila samhället och våra blåljusmyndigheter.

Löjtnant Richard Ölund, Första CBRN-kompaniet

Grundutbildning med värnplikt

På Totalförsvarets skyddscentrum genomförs grundutbildning med värnplikt mot befattningarna:

  • Kompanibefäl, 15 månader
  • CBRN-befäl, 15 månader
  • Gruppchef CBRN-spaning, 11 månader
  • Gruppchef sanering, 11 månader
  • CBRN-spaningssoldat, 9 månader
  • Saneringssoldat, 9 månader

Följ oss på Sociala medier

Facebook: skyddscentrum
Instagram: totalforsvaretsskyddscentrum

Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta