Dalregementet, I 13, är ett av de fem nya regementen som riksdagen beslutade om i Försvarsbeslut 20. Dalregementet blir ett modernt lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner - för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar.

Etableringen av regementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Målet är att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Från och med hösten 2022 utökas antalet värnpliktiga som genomför sin grundutbildning i Falun till cirka 150. Därefter sker en gradvis utökning av antalet värnpliktiga för att 2028 vara uppe i cirka 250 stycken.

Det nya regementets lokalisering

Inriktningen är att bygga ett nytt regementsområde i anslutning till övningsområdet vid Myran. Detta område kan tidigast vara färdigt att använda för militär verksamhet år 2028. En arbetsgrupp bestående av representanter från Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Falu kommun arbetar med att ta fram ett förslag för den exakta placeringen av regementet. 

Riksdag och regering har beslutat att värnpliktsutbildning ska påbörjas i Falun redan år 2022 och för att kunna göra det måste tillfälliga lokaler hyras in. Fortifikationsverket har därför slutit avtal med Samhällsbyggnadsbolaget, SBB om att hyra det gamla sanatoriet i Högbo för Försvarsmaktens verksamhet. 

Fortifikationsverket, i samarbete med SBB, ansvarar för att lokalerna i Högbo blir ändamålsenligt anpassade för att bedriva soldatutbildning. Lokalerna kommer att användas som logement, utbildningslokaler, kontorslokaler, kök och matsal. Från och med augusti 2022 kommer cirka 150 värnpliktiga att bo i logementen. Ett 40-tal anställda på Dalregementet kommer att ha Högbo som arbetsplats. Skjutfältet och övningsfältet kommer att användas för vapenutbildning och annan militär träning, precis som idag. 

Dalregementet hyr också fortsatt tillfälliga lokaler via Fortifikationsverket i det gamla regementsområdet, vilka också ägs och förvaltas av SBB. 

Dalregementet - I 13
Fakta Dalregementet - I 13
  • Förkortning: I 13
  • Ort: Falun
  • Personal: 10
Så har vi räknat