Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen, även kallad 45:e hemvärnsbataljon, har ett område som omfattar Hallands län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Soldater och räddningstjänstpersonal vid översvämmad väg.
Soldater och räddningstjänstpersonal vid översvämmad väg.
Vid översvämningarna i Halland sommaren 2014 var hemvärnssoldater från Hallandsbataljonen insatta för att stödja civilsamhället. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

Till bataljonen hör tre insatskompanier vars huvuduppgift är att ta och skydda objekt eller knutpunkter. De kan till exempel utgöra markförsvar för luftvärnets pjäser. De kan också på samma sätt som bataljonens  bevakningskompani ha till uppgift att bevaka och skydda objekt eller knutpunkter mot sabotage. Kunnandet kring skyddsvaktens agerande är centralt och därför står bataljonen för skyddsvaktsinstruktörer till hela regementets utbildningsverksamhet.

Bataljonen har även en flyggrupp som med hjälp av mindre flygplan ger bataljonen ovärderliga underrättelser via observationer från luften. Flyggruppen kan också göra snabba transporter av personal och viktig materiel.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, ett bevakningskompani och tre insatskompanier. Dessutom har bataljonen en flyggrupp och en musikkår.

Hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna, är ett ungt och modernt insatsförband på frivilligbasis i försvarsmakten som har till uppgift att skydda och bevaka samhällets infrastruktur. Bataljonen stödjer även samhället. Detta skedde exempelvis vid översvämningarna i länet sommaren 2014. Då var 300 av bataljonens soldater insatta i över fyra dygn.

Bataljonen administreras och utbildas av Hallandsgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Luftvärnsregementet. Chefen för Hallandsgruppen är direkt underställd chefen för Västra militärregionen. Hallandsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Hallands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt

Telefon: 035-266 37 00

E-post: mrv-hag@mil.se

Adress: Box 515, 301 80 Halmstad
Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat