Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns den regionala staben för Militärregion nord som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Ulf Siverstedt är chef Militärregion nord, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i Militärregion nord. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Officer får löneavdrag
3 maj201813:59

I samband med materielvård efter en övning i slutet av oktober förra året inträffade en händelse som föranledde en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN. Nämnden fattade sitt beslut vid ett sammanträde den 25 april.

I samband med materielvård efter en övning i slutet av oktober förra året avfyrade en officer vid regementet ett skott med en kollegas pistol, en pistol 88. Kulan träffade betonggolvet i vårdlokalen och rikoschetterade upp i väggen. Två officerare fanns i nära anslutning till projektilen, fler anställda fanns i lokalen. Omedelbart vidtogs bland annat följande åtgärder:

•Sjuksköterskan på plats gav förhållningsregler, delade ut acetylsystein till personal som befunnit sig i risken för hörselskadligt buller och genomförde hörselprov

•Skyddsombud informerade om fortsatt handläggning och arbetsskadeanmälan upprättades

•Officeraren som avfyrat vapnet togs omedelbart ur tjänst

Regementschefen informerades och beordrade att en utredningsgrupp skulle undersöka vad som orsakat händelsen. Gruppen kom fram till att det inte fanns några tekniska fel på vapnet. Officeren uppfattas som mycket duglig med lång erfarenhet av att handha vapnet. Denne har ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpar normalt alla relevanta säkerhetsbestämmelser med stor noggrannhet. Vid tillfället hade personen sedan en period upplevt en hög arbetsbelastning, dålig sömn och tog ett stort ansvar för övningens genomförande. Detta sammantaget bedöms ha påverkat personen så att denne får en tillfällig tankekollaps och agerar ologiskt.

När utredningsgruppen redovisat sitt resultat för regementschefen gör han bedömningen att han fortsatt har förtroende för officeren. Händelsen är dock av den karaktären att regementschefen gjorde en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, för prövning om det ska leda till löneavdrag. FPAN beslutade den 25 april att ålägga officeren en disciplinpåföljd i form av löneavdrag.

Efter händelsen har regementschefen fortsatt att uppmana chefer vid förbandet att följa upp hur arbetsbelastningen ser ut, samt beakta risken att chefer omedvetet ökar belastningen alltför mycket i strävan efter goda resultat.

Klämskada vid utbildning
2 februari201813:51

Under torsdagen uppkom en klämskada i samband med en utbildning vid Pansarbataljonen.

Soldaten fördes till sjukhus för undersökning av ena foten. Röntgen visade inga frakturer och inga ingrepp behövdes.

Soldaten är nu sjukskriven ett antal veckor för återhämtning.

Kylskador vid skidmarsch
25 januari201811:16

Den 23 januari genomförde 115 soldater och officerare ur jägarbataljonen i Arvidsjaur en skidmarsch. Vid tillfället var det mycket kallt.

Efter övningen visar sig ett antal kylskador, varav två personer har fått det som benämns djupa lokala kylskador, vilket innebär smärta, blåsor och/eller svullnad.

Jägarbataljonen måste ha hög förmåga att lösa uppgifter i alla förhållanden och särskilt under extrema vinterförhållanden. Det ställer höga krav på soldater och chefer. Inför och under övningen har åtgärder enligt gällande bestämmelser vidtagits genom bland annat förebyggande repetitionsutbildning, eldar längs marschvägen, utökad kamrat- och befälskontroll och tillförsel av varm vätska.
– Det visar sig nu att åtgärderna inte var tillräckliga. Jag ser det som en personlig förlust att dessa skador har uppstått och vi utreder nu händelsen för att i framtiden genomföra ännu säkrare övningar. Några åtgärder kan vara att öka kontrollen av varandra ytterligare, från enskild till befäl, säger jägarbataljonens chef, överstelöjtnant Mathias Holmqvist.

Skadorna är rapporterade till Arbetsmiljöverket.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 489
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat
Mål och vision 2018-2020

Ladda ner och läs vår
mål- och visionsfolder:
I 19 Mål och vision 2018-2020

Karta