Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Chef för Norrbottens regemente är överste Jonny Lindfors, han tillträdde som chef den 1 oktober 2018 och är den 75:e chefen sedan 1624.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns staben för Norra militärregionen som är en av landets fyra militärregioner. Regionala staben, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i de fyra nordligaste länen. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Jonny Lindfors tar befälet
3 oktober201814:42

Onsdagen den 3 oktober genomfördes chefsöverlämningsceremoni vid Norrbottens regemente. Den avgående chefen, överste Ulf Siverstedt lämnade över till överste Jonny Lindfors som är den 75:e chefen sedan regementet sattes upp 1624.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Chefen för Norrbottens regemente är även garnisonschef, kommendant i Bodens fästning och chef för Norra militärregionen. I och med detta chefsbyte delas ansvaret och den avgående chefen, överste Ulf Siverstedt fortsätter nu som chef för norra militärregionen.
– Det har varit ett omfattande, komplext och utmanande uppdrag att vara regementschef. Men ett regemente är betydligt större än sin chef och består av kompetenta medarbetare. Jag vill därför tacka alla medarbetare för den här tiden, ni har verkligen underlättat mitt chefs- och ledarskap, sa överste Siverstedt i sitt avslutningstal.

Nu är det alltså överste Jonny Lindfors som tar över som den 75:e regementschefen i rakt nedstigande led sedan regementets förste chef Gustaf Karlsson Horn.
– Jag är oerhört stolt och hedrad över att få förtroendet att leda och fortsätta utveckla I 19, ett väl fungerande och högpresterande regemente.

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson deltog också i ceremonin och betonade i sitt tal det förändrade omvärldsläget och att Arktis mer och mer kommer i fokus. Här är Norrbottens regemente med sina krigsförband som kan strida i vintermiljö en viktig del i den fortsatta utvecklingen av det svenska totalförsvaret.

Officer får löneavdrag
3 maj201813:59

I samband med materielvård efter en övning i slutet av oktober förra året inträffade en händelse som föranledde en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN. Nämnden fattade sitt beslut vid ett sammanträde den 25 april.

I samband med materielvård efter en övning i slutet av oktober förra året avfyrade en officer vid regementet ett skott med en kollegas pistol, en pistol 88. Kulan träffade betonggolvet i vårdlokalen och rikoschetterade upp i väggen. Två officerare fanns i nära anslutning till projektilen, fler anställda fanns i lokalen. Omedelbart vidtogs bland annat följande åtgärder:

•Sjuksköterskan på plats gav förhållningsregler, delade ut acetylsystein till personal som befunnit sig i risken för hörselskadligt buller och genomförde hörselprov

•Skyddsombud informerade om fortsatt handläggning och arbetsskadeanmälan upprättades

•Officeraren som avfyrat vapnet togs omedelbart ur tjänst

Regementschefen informerades och beordrade att en utredningsgrupp skulle undersöka vad som orsakat händelsen. Gruppen kom fram till att det inte fanns några tekniska fel på vapnet. Officeren uppfattas som mycket duglig med lång erfarenhet av att handha vapnet. Denne har ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpar normalt alla relevanta säkerhetsbestämmelser med stor noggrannhet. Vid tillfället hade personen sedan en period upplevt en hög arbetsbelastning, dålig sömn och tog ett stort ansvar för övningens genomförande. Detta sammantaget bedöms ha påverkat personen så att denne får en tillfällig tankekollaps och agerar ologiskt.

När utredningsgruppen redovisat sitt resultat för regementschefen gör han bedömningen att han fortsatt har förtroende för officeren. Händelsen är dock av den karaktären att regementschefen gjorde en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, för prövning om det ska leda till löneavdrag. FPAN beslutade den 25 april att ålägga officeren en disciplinpåföljd i form av löneavdrag.

Efter händelsen har regementschefen fortsatt att uppmana chefer vid förbandet att följa upp hur arbetsbelastningen ser ut, samt beakta risken att chefer omedvetet ökar belastningen alltför mycket i strävan efter goda resultat.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 489
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat
Mål och vision 2018-2020

Ladda ner och läs vår
mål- och visionsfolder:
I 19 Mål och vision 2018-2020

Karta