LIVGARDET 20080116..TD01 har utbildning i EOD. En del av övningen är minpikning där man med en bajonett söker efter minor dålda i marken...Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera
LIVGARDET 20080116..TD01 har utbildning i EOD. En del av övningen är minpikning där man med en bajonett söker efter minor dålda i marken...Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Försvarsmakten
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Foto: Försvarsmakten

Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och utbildning.

Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd, samordnar samt driver materiel- och metodutveckling inom ammunitions- och minröjningsområdet (EOC).

Personalens spetskompetens kompletteras av samarbete med internationella experter och humanitära organisationer, till exempel Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).

Utbildar och utvecklar

En stor del av Swedecs personal arbetar med utbildning och erbjuder en rad olika kurser riktade mot både militär och civil verksamhet inom området. Enheten för utbildning ansvarar för att den personal som ska arbeta med ammunitions- och minröjning har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
I verksamhetens uppdrag ingår bland annat att genomföra nationella och internationella kurser, samla fakta, dokumentera och forska inom området ammunitions- och minröjning, såsom improviserat tillverkade bomber (IED), nya röjningsmetoder och ny utrustning. All objektspecifik information dokumenteras i en informationsbank, EOD IS, som Försvarsmakten i Sverige är ansvarig för och 14 länder samarbetar kring.

Bredd och djup

Swedec genomför utbildning inom skilda grenar; minröjning, ammunitionsröjning av konventionell ammunition (CMD), röjning av improviserat tillverkade bomber (IED) samt röjning av biologisk och kemisk ammunition (BCMD) samt hantering av explosivämnen i till exempel ammunitionsförråd.

Det sker löpande utveckling av de olika utbildningarna. Swedec stödjer andra utbildande förband och skolor med personal, information och annat underlag samt genomför behörighetsprövning av den personal som utbildats på andra platser i landet.

Swedec stöder Försvarsmakten och andra myndigheter avseende klassificering och riskreducerande åtgärder vid identifiering och röjning av oexploderad ammunition. Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och utbildning. Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd inom ammunitions- och minröjningsområdet.

Notiser från Swedec

Överste Görgen Larsson ny chef vid Swedec
2 mars202213:36

Tisdagen den 1 mars genomförde Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec en ceremoni för chefsbyte i Eksjö kyrka. Ställföreträdande arméchefen Laura Swaan Wrede, förbandets personal, inbjudna gäster och del ur Arméns musikkår deltog under ceremonin.

Tre personer i uniform
Swedecs avgående chef kommendör Fredrik Peedu tillsammans med ställföreträdande Arméchef Laura Swaan Wrede och tillträdande chef överste Görgen Larsson Foto: Försvarsmakten

Innan ceremonin inleddes befordrades tillträdande chef Görgen Larsson till överste av ställföreträdande arméchefen Laura Swaan Wrede. Därefter genomfördes ceremonin där kommendör Fredrik Peedu blev avtackad. Han lämnade över Swedec till överste Görgen Larsson som hälsades välkommen. Ceremonin innehöll traditionsenliga inslag och var fint inramat i Eksjö kyrka, men den genomsyrades förstås av omvärldsläget och kriget i Ukraina.

Swedec har under Fredrik Peedus tid genomgått stora förändringar, inte minst sedan halvårsskiftet 2021 då EOD- och sökkompaniet blev en del av förbandet. Genom detta är Swedec på väg att uppnå visionen om full förmågebred: Utveckling, underrättelser, utbildning samt egen operativa förmåga. Kompaniet är grunden för det krigsförband som inrättas vid Swedec den första januari 2023.

- Militärt beslutsfattande sker ofta på bristande underlag i en oklar miljö. Under min tid som förbandschef har jag fattat ett stort antal beslut och för mig är det uppenbart att det riktiga inte alltid är att göra rätt, utan att fatta beslut om att göra det rätta. Vid dessa tillfällen har jag ställt mig och förbandets chefer följande frågor: Känns det bra i magen? Bryter vi uppenbart mot några lagar och betydande bestämmelser? Gör detta Swedec och Försvarsmakten farligare för fienden och Sverige säkrare? Blir svarsföljden ja, nej och ja så känner jag mig trygg i att vi gör det rätta, säger avgående chefen Fredrik Peedu.

Överste Görgen Larson, som närmast kommer från Högkvarteret där han tjänstgjort som chef för uppföljnings- och analyssektionen, tar över ett Swedec som nu har två viktiga roller. Dels rollen som nationellt kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning, dels rollen att utveckla ett krigsförband:
- Vi har ett omvärldsläge som kommer påverka Försvarsmakten, Armén och Swedec. Swedec är väl rustat för detta och tillsammans kommer vi att lösa alla uppgifter, säger nytillträdde chefen för Swedec, överste Görgen Larsson.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec
Fakta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec
  • Förkortning: Swedec
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 150
Så har vi räknat
Karta