Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Notiser Från Markstridsskolan

Generalmajor Claesson lyfter MSS-kurs
27 november201915:06

I mitten av september genomförde Markstridsskolan (MSS) den första försvarsmaktskursen i ”Fördjupad civillägesbedömning vid nationell insats”. Två månader senare besökte generalmajor Michael Claesson, chef för ledningsstabens inriktning- och planeringsavdelning (Leds Inri), skolan för att diskutera genomförandet och framtiden för kursen. – Jag förstod att innehållet skulle väcka uppmärksamhet, men kanske inte att vi skulle få så snabb uppbackning från Högkvarteret, sa major Stefan Andersson, major vid MSS.

Från vänster Matilda Lidström Dougnac, överste Oscar Hull och generalmajor Michael Claesson från Leds Inri kom till Markstridsskolan för att diskutera kursen "Fördjupad civillägesbedömning vid nationell insats" med bland andra major Krister Wedin, Försvarsmaktens företrädare för utbildning i folkrätt, och major Stefan Andersson, som ledde gruppen som arbetade fram kursinnehållet. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Det var major Andersson som ledde gruppen som på uppdrag av produktionsledningen arbetade fram kursen, som genomfördes på MSS den 17-19 september med ett tiotal lärare från övriga stridsskolor som elever.

Insikten att jämställdhet är viktigt inom Försvarsmakten utgör fundamentet i utbildningen. Jämställdhet i militära operationer kan i sin tur betyda att val av verkansmedel bland annat baseras på en analys av kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika förutsättningar att ta skydd eller utrymma.

Att implementera denna analys i exempelvis planeringen av övningar, för att på så sätt skaffa bättre underlag om de civila förutsättningarna, är en grundpelare i kursplanen.

– Utvecklingen i vår omvärld har ställt jämställdhetsfrågan på sin spets, och vi behöver skapa en rörelse i frågan även på strategisk nivå, sa generalmajor Claesson under sitt besök på MSS i Skövde den 22 november.

Claesson fortsatte:

– Nu när Försvarsmakten skiftat fokus från internationella till nationella insatser, och detta sagt utan att förminska betydelsen av våra pågående internationella åtaganden, är det naturligt att det är armén och Markstridsskolan som tar täten med den här utbildningen.

Till mötet på MSS hade generalmajoren tagit med sig överste Oscar Hull, stabschef, Matilda Lidström Dougnac, rådgivare för jämställdhet i militära operationer samt Mikael Wallentin Åström från produktionsledningen.

MSS mötte upp med överstelöjtnant Joakim Karlquist, utbildningschef, major Krister Wedin, Försvarsmaktens företrädare för utbildning i folkrätt, och kursansvarige Stefan Andersson.

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta