Elfsborgsgruppen

MR-gruppen ansvarar för att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet samt stödja verksamhet vid de frivilliga försvarsorganisationerna.

Elfsborgsgruppen ansvarar för ca. 2200 hemvärnssoldater som är organiserade i fyra hemvärnsbataljoner: 41:e hemvärnsbataljonen, 42:e hemvärnsbataljonen, 43:e marina hemvärnsbataljonen och 44. hemvärnsbataljonen i vilka ingår funktionsförbanden båtkompani, underrättelsekompani, CBRN-pluton, granatkastarpluton samt två musikkårer.

Elfsborgsgruppen genomför årligen särskild övning befäl (SÖB, krigsförbandsövning (KFÖ), särskild övning förband (SÖF) och kompletterande utbildning (KU) för respektive hemvärnsbataljon. Elfsborgsgruppen är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Göteborgs Garnison. Chefen för Elfsborgsgruppen är underställd chefen för Västra militärregionen.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. Hemvärnsbataljoner har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället, svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.

Läs mer om Hemvärnet
Om du vill engagera dig i Hemvärnet är du välkommen att söka för att ta dig vidare.

Kontaktuppgifter
E-post: mrv-ebg@mil.se
Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat