stockholmsbataljonen

Stockholmsbataljonen, eller 24:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, verkar främst i Stockholm, rikets huvudstad med huvudsakligt upptagningsområde Stockholms-, Sundbybergs-, Solna- och Lidingö kommuner. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Huvudstaden är en mycket speciell miljö att verka i för ett militärt förband. Området är av mycket stor betydelse för Sverige som land. I huvudstaden finns statsledningen bestående av riksdag och regering, statschefen, domstolsväsende och många departement, verk och kanslier. För att kunna verka i huvudstaden krävs god kännedom om stadsmiljön i allmänhet och goda kunskaper om de olika viktiga objekt som bataljonen har till uppgift att skydda vid kris och i krig.

Bataljonens personal kan verka i ett mycket brett spektrum av miljöer. Det kan handla om allt från samverkan med polis och räddningstjänst under fredstid, till skydd och bevakning av olika sorters anläggningar som flygplatser, hamnar, master, förbindelser, tunnelsystem och bergrum. Personalen verkar i både väglös terräng och i svåröverskådlig tätbebyggd stadsmiljö med bebyggelse såväl ovan som under marknivå.

Förbandens personal kan under dagar och i vissa fall under veckor lösa uppgifter dygnet runt i mycket skilda miljöer såsom skallgångskedjor under eftersök av bortkomna personer, på postställen vid viktiga anläggningar, i ledningsverksamhet - i såväl bivack som kvarter, i fordonseskorter av personal och materiel eller i flygplan som löser flygburna övervaknings- eller transportuppgifter. Bataljonen ska kunna skydda viktiga objekt. Den ska även kunna stödja det civila samhället vid skogsbränder, översvämningar, eftersök av försvunna personer etc.

Bataljonen administreras av Livgardesgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och finns i Kungsängen. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Stockholm, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 08 - 584 540 00

E-post: mrm-lgg@mil.se

Adress: Livgardet, 196 85 Kungsängen

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat